Ερώτηση

20ΑΑ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΦΟΡΟΣ?Η ΕΞΟΔΟ?ΕΚΠΙΠΤΕΙ Η ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α.Ε;

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 4021/2011, για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, καθιερώνεται Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62).
Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη 17.9.2011 κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 105 (Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων) του Ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα, εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης εισοδήµατος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 του ίδιου νόμου.
Στην παράγραφο ε του εν λόγω άρθρου ορίζεται ρητά ότι από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν εκπίπτουν οι τυχόν καταβαλλόμενοι από την επιχείρηση κάθε είδους φόροι που βαρύνουν τρίτους, με εξαίρεση τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως ωφελειών από μετοχικούς τίτλους.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και με κάθε επιφύλαξη για μελλοντική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει διαφορετικά,  το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εκπίπτει κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα, ενώ αντίθετα για επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα και το πληρώνουν μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. , δεν εκπίπτει και μεταφέρεται στους «Διάφορους χρεώστες»  για συμψηφισμό με μελλοντικά μισθώματα.