.

Ν.4439/2016
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ A 222 - 30.11.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/94/EE)
Άρθρο 2. Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 3. Εθνικό πλαίσιο πολιτικής (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 4. Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια για μεταφορές (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 5. Εφοδιασμός με υδρογόνο για οδικές μεταφορές (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 6. Εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τις μεταφορές (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 7. Ενημέρωση των χρηστών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 8. Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)
Άρθρο 9.
Άρθρο 10. Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 3710/2008 (Α΄ 216)
Άρθρο 12. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 3710/2008 (Α΄ 216)
Άρθρο 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 14. Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων
Άρθρο 15. Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
Άρθρο 16. Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
Άρθρο 17. Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου
Άρθρο 18. Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου
Άρθρο 19. Κατάργηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου
Άρθρο 20. Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου
Άρθρο 21. Ψηφιακό Μητρώο πρατηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 22. Τροποποιήσεις διατάξεων εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων
Άρθρο 23. Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου
Άρθρο 24. Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας
Άρθρο 25. Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους
Άρθρο 26. Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων
Άρθρο 27. Μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28. Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του Ν. 4388/2016 (Α΄ 93)
Άρθρο 29. Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού
Άρθρο 30.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 31. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών και Τροφίμων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ