.

Δ17Ε 5008972 ΕΞ2013
Κοινοποίηση διάταξης άρθρου του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α'59/07.03.2013)

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α'59/07.03.2013) "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπ. Υγείας και άλλες διατάξεις" με την οποία τροποποιείται το άρθρο 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001.

Ειδικότερα, με το άρθρο 7 του Ν. 4132/2013 προστίθεται παράγραφος 4α στο άρθρο 29 του Ν. 2960/2001 ώστε κατά την εισαγωγή αγαθών, ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑτου εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

- οι εισαγωγές δεν αφορούν υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορεύματα,

- ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο σχο φόρο πρόσωπο,

- ο εισαγωγέας πραγματοποιεί, σε ετήσια βάση, εισαγωγές στατιστικής αξίας τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ,

- ποσοστό άνω του 90% της ανωτέρω αξίας εισαγωγών αποτελεί σε ετήσια βάση αντικεί-μενο παράδοσης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίχες χώρες.

Για εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εκδίδεται άδεια από τη Γεν. Γραμμαχεία Δημοσίων Εσόδων για την οποία λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η χρηματοπιστωτική φερεγγυόχηχα και η συμμόρφωση του εισαγωγέα προς τις τελωνειακές απαιτήσεις καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία απαιτηθεί από τις τελωνειακές αρχές.

Σημειώνεται όχι, η νέα διάταξη του άρθρου 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα δύναται να εφαρμοσθεί και από Όμιλο εταιρειών, όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική διάταξη νόμου, ενώ τα κριτήρια του ετήσιου ύψους εισαγωγών και του ποσοστού της αξίας των μεχαγενέστερων της εισαγωγής παραδόσεων αγαθών υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, των οποίων η εισαγωγή πραγματοποιείται με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, εφαρμόζεται το σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1η του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το ίδιο ως άνω άρθρο 7 υου Ν. 4132/2013.

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλ. από 07.03.2013.

Τέλος, οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας καθώς και κάθε άλλη λεπχομέρεια εφαρμογής της διάταξης θα καθορισθούν με απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α

ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΑ