.

Δ19Α5021868 ΕΞ2011
Διάθεση αζήτητων ειδών κυριότητας του Δημοσίου.
(ΦΕΚ Β'964/24.5.2011)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α), σύμφωνα με τις οποίες εμπορεύματα για τα οποία προβλέπονται απαγορεύσεις ή περιορισμοί κατά την εισαγωγή τους, όταν κηρυχθούν αζήτητα και περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να εκποιού­νται ή να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 48 του παρόντα Κώδικα, με όρους και διατυπώσεις που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περί­πτωση Υπουργού.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κα­νονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους», όπως ο εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή», σύμφωνα με τις οποίες, η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για εμπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εμπορικούς σκο­πούς, η χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η πώληση, η κατοχή με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η μεταφορά προς πώληση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α απαγορεύονται.

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο α του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969 (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με την παρ. 5 εδάφιο β του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998), σύμ­φωνα με τις οποίες απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο β του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969 (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με την παρ. 5 εδάφιο β του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998) σύμφωνα με τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Γε­ωργίας (και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυ­ούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006) (η οποία αντικατέστησε στο σύνολό της την υπ’ αριθμ. 331794/12-03-1999 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 104853/4953πε/06-02-2006 κοινής υπουργικής απόφασης).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 288α του Ν.Δ. 86/1969 αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις (όπως προστέθηκε, μετά το άρθρο 288, με την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998), σύμφωνα με τις οποίες οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ τιμω­ρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επε­ξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή: α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή β) εκποιούνται ή γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.

7. Το αριθ. 8823/1-11-2010 έγγραφο του Τελωνείου Ρό­δου περί εκκρεμών πρωτοκόλλων αζήτητων δειγμάτων ειδών CITES και διάθεσής τους στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.

8. Το αριθ. 989/8-2-2011 έγγραφο του Τελωνείου Ρόδου περί αναλυτικού καταλόγου των εκκρεμών πρωτοκόλ­λων αζήτητων δειγμάτων ειδών CITES με αριθ. 7693/91, 6804/94, 6936/94, 7110/98, 1375/01 και 5483/02.

9. Το αριθ. 115388/106/18-1-2011 έγγραφο της Διεύθυν­σης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας/ Τμήμα Δι­εθνών Συμβάσεων (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES) του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα­γής, με το οποίο προτείνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES στη χώρα μας και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, να παραδοθούν τα ανωτέρω είδη από το Τελωνείο Ρόδου στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.

10. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/07-10-2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ­μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05-11-2009).

12. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1142500ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1725/Β/3-11-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο­μικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι­κονομικών.

13. Την υπ’ αριθμ. 52167/21-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/τ.Β΄/22-12-2009).

14. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/07-09-2010).

15. Την ανάγκη διόρθωσης της νομικής κατάστασης των δειγμάτων ειδών CITES που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου ως αζήτητα με πράξεις του Τελωνείου Ρόδου.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράδοση των ακόλουθων ειδών CITES, κυριότητας Δημοσίου, όπως αναφέρονται ανά πρωτόκολλο αζητήτων του Τελωνείου Ρόδου, στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

α) Είκοσι (20) τεμάχια ξύλινα διακοσμητικά αντικεί­μενα και δεκαεννέα (19) τεμάχια τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο (ΠΑ 7693/91).

β) Επτά (7) τεμάχια κατεργασμένα ελεφαντόδοντα (ΠΑ 6804/94).

γ) Έξι (6) τεμάχια κατεργασμένα ελεφαντόδοντα (ΠΑ 6936/94).

δ) Τριάντα-επτά (37) τεμάχια τεχνουργήματα από ελε­φαντόδοντο και μια συσκευασία με εβδομήντα-τρία (73) τεμάχια μικροαντικειμένων από ελεφαντόδοντο.

ε) Ένα (1) δέρμα από λύκο και ένα (1) δέρμα από αλε­πού (ΠΑ 1375/01).

στ) Δύο (2) ουρές γουνοδέρματα (ΠΑ 5483/02).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2011