.

ΕΦΚΑ Σ48/34/2017
Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016.

Αθήνα, 13.4.2017

Σχετ: α) Η με αρ. 14/2017 εγκύκλιος ΕΦΚΑ
β) Η εγκ. 16/2016 και το Γ.Ε. Σ48/48/29.6.2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
γ) Η εγκύκλιος 14/2016 του τ. ΟΑΕΕ
δ) Το με αρ. πρωτ. 2251/23.3.2017 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Σε συνέχεια των οδηγιών της εγκυκλίου 14/2017, και κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης της Διοίκησης από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ότι ο έλεγχος και η καταβολή των ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016 δεν είναι εφικτός από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τεχνικούς λόγους, οι υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων θα πρέπει να επιληφθούν ώστε να εφαρμοστούν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Σ48/48/29.6.2016 Γενικού Εγγράφου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, μετά από σχετική αναγγελία στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε..

Υπενθυμίζουμε ότι ο έλεγχος για την ύπαρξη του δικαιώματος θα γίνει λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του έτους 2014, όπως αυτά απεικονίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας φορολογικού έτους 2014.

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά εφαρμόζονται τα ισχύοντα για το έτος 2015. Όμως, ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ, υπενθυμίζεται ότι θα εξετάζεται στις συντάξεις μηνός Απριλίου 2016, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/4/2016 μέχρι 30/4/2016, το ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.5.2016, όχι, όμως, και από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2016, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ενταχθούν στους δικαιούχους των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του άρθ. 31 του ν. 4411/2016, όπως ισχύει με την αριθ. 40124/8516 ΚΥΑ, και να τους καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά για το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι 31.12.2016, ενώ από 1.1.2017 ισχύει η εγκ. 14/2017

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η παράγραφος 9 του άρθ. 92 του ν.4387/2016, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 235 παρ. 6 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α 94), καταργήθηκε με το άρθ. δεύτερο παρ. 9 περ. δ' του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016).

Συνεπώς, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ της περιόδου από 1.1.2016 έως 31.5.2016 δεν θα αναζητηθούν, παρά μόνο εφόσον εμπίπτουν στην περίπτωση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθ. 92 του ν. 387/2016, για τις οποίες έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες στην παρ. 3 της εγκυκλίου 14/2017.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μαρία Κουτσοπούλου