.

ΠΟΛ.1065/2017
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών

Μοσχάτο, 12.4.2017

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη:

α. το αριθ. 6648/30.11.2016 (ΥΠΟ 1176112 ΕΙ 2016/7.12.2016) αίτημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για χρήση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών,

β. το γεγονός ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, προτίθεται να παράσχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες που αφορούν στην έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών (Άδεια Γάμου, Πιστοποιητικό Βάπτισης, Αντίγραφο Διαζευκτηρίου Θρησκευτικού Γάμου κ.λπ.) τα οποία αντιμετωπίζονται ως δημόσια έγγραφα και χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς,

γ. την ΠΟΛ.1148/7.7.2015 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών» (Α.Δ.Α. Ω1ΟΓΗ-19Ω) με την οποία ρυθμίστηκε η διαδικασία χορήγησης στους φορείς της Ελληνικής Διοίκησης της δυνατότητας χρήσης της Υπηρεσίας αυτής, για τη διευκόλυνση των πολιτών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφόρων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης,

χορηγεί και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών, μέσω της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο τα διαπιστευτήρια του TAXISnet (username, password), για την αυθεντικοποίηση χρηστών στα δικά της πληροφοριακά συστήματα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1148/7.7.2015.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ