.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αναλυτική παρουσίαση της φορολογικής μεταχείρισης συντάξεων, παροχών και λοιπών παρόμοιων αμοιβών

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
(N.4243/2014 - ΦΕΚ Α'57/2014)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αγ. Μαρίνου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18 παρ. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας ως ανταμοιβή για προηγούμενη απασχόληση, φορολογούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

παρ. 2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται από το Κράτος του Αγ. Μαρίνου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του για την κοινωνική ασφάλιση, φορολογούνται αποκλειστικά στον Αγ. Μαρίνο.
Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Αγ. Μαρίνου ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στον Αγ. Μαρίνο.

παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος του Αγ. Μαρίνου ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.
2)Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αγ. Μαρίνου.

Άρθρο 18 παρ. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Αγίου Μαρίνου ως ανταμοιβή για προηγούμενη απασχόληση, φορολογούνται αποκλειστικά στον Άγιο Μαρίνο.

παρ. 2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του για την κοινωνική ασφάλιση, φορολογούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα.
Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στον Άγιο Μαρίνο, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Αγίου Μαρίνου.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
(N.3826/2010 - ΦΕΚ Α'29/2010)

1)Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αζερμπαϊτζάν και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης απασχόλησης, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Αζερμπαϊτζάν ή από διοικητική-γεωγραφική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από επενδυτικά ταμεία που συστάθηκαν σε αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς πολιτική υποδιαίρεση ή προς τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στο Αζερμπαϊτζάν.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που συνδέονται με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος του Αζερμπαϊτζάν ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.
2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αζερμπαϊτζάν.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Αζερμπαϊτζάν έναντι προηγούμενης απασχόλησης, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από διοικητική-γεωγραφική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από επενδυτικά ταμεία που συστάθηκαν σε αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς πολιτική υποδιαίρεση ή προς τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στο Αζερμπαϊτζάν, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Αζερμπαϊτζάν.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που συνδέονται με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(N.3484/2006 - ΦΕΚ Α'170/2006)

1)Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αιγύπτου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18 παρ. 1. Συντάξεις και παροχές, που προέρχονται από το Κράτος της Αιγύπτου και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Αιγύπτου ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αιγύπτου.

Άρθρο 18 παρ. 1. Συντάξεις και παροχές, που προέρχονται από το Κράτος της Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο Αιγύπτου, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ν.2755/1999 (ΦΕΚ Α'252/1999)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αλβανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας σε αντάλλαγμα προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Αλβανίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία (Funds) που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογείται μόνο στην Αλβανία.

παρ. 2(β): Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αλβανίας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Αλβανίας σε αντάλλαγμα προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Αλβανία.

Άρθρο 19 παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία (Funds) που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Αλβανία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Αλβανίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΑΡΜΕΝΙΑ
Ν.3014/2002 (ΦΕΚ Α'103/2002)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αρμενίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Αρμενίας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Αρμενία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αρμενίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Αρμενίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Αρμενία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχήαυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοοςΑρμενίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Αρμενία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.


ΑΥΣΤΡΙΑ (N.3724/2008 - ΦΕΚ Α'253/2008)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αυστρίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Αυστρίας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Αυστρία.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Αυστρίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αυστρίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Αυστρίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Αυστρία.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Αυστρία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Αυστρίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΒΕΛΓΙΟ
Ν.3407/2005 (ΦΕΚ Α'266/2005)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Βελγίου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Εντούτοις, συντάξεις και άλλες παροχές, περιοδικές ή μη, που καταβάλλονται σε εκτέλεση της ασφαλιστικής νομοθεσίας του Βελγίου, όπως π.χ. από το

 • Εθνικό Γραφείο Συντάξεων του Βελγίου (Office National des Pensions)
 • Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο Ανθρακωρύχων Βελγίου(Fonds Nationale de Retraite des Ouvriers Mineurs)

φορολογούνται και στα δυο Κράτη. Η διάταξη εφαρμόζεται και για συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος, που έχει θεσπισθεί από το Βέλγιο, για την παροχή συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται με την προαναφερόμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

Άρθρο 19
παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Βελγίου ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε άμεσα είτε από εισφορές σε ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτό, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή για συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Βελγίου.

Άρθρο 18
παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Βελγίου έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ. 2: Εντούτοις, συντάξεις και άλλες παροχές, περιοδικές ή μη, που καταβάλλονται σε εκτέλεση ης ασφαλιστικής νομοθεσίας της Ελλάδας, φορολογούνται και στα δυο Κράτη (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ). Η διάταξη εφαρμόζεται και για συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος, που έχει θεσπισθεί από την Ελλάδα, για την παροχή συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται με την προαναφερόμενη ασφαλιστική νομοθεσία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε άμεσα είτε από εισφορές σε ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτό, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Βελγίου, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή για συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή.

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
(N.3795/2009 - ΦΕΚ Α'157/2009)

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για παρεχόμενη στο παρελθόν εξαρτημένη εργασία, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για παρεχόμενη στο παρελθόν εξαρτημένη εργασία, φορολογούνται μόνο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ν.2255/1994 (ΦΕΚ Α'195/1994)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Βουλγαρίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1, οι καταβολές που γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Βουλγαρίας, φορολογούνται μόνο στη Βουλγαρία. Άρθρο 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Βουλγαρίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Βουλγαρία. παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Βουλγαρίας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Βουλγαρίας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στη Βουλγαρία.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1, οι καταβολές που γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 ΓΑΛΛΙΑ
Ν.Δ.4386/1964 (ΦΕΚ Α'77/1965)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γαλλίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 12
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, οι συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 14

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γαλλίας ή από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, έναντι διοικητικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. παρ. 2:

- Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις χορηγούνται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι και υπήκοοι Ελλάδας χωρίς να είναι ταυτόχρονα υπήκοοι Γαλλίας, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. - Η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου δεν έχει εφαρμογή όταν οι συντάξεις καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Γαλλίας.

Άρθρο 12
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, οι συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Γαλλίας, φορολογούνται μόνο στη Γαλλία.

Άρθρο 14

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, έναντι διοικητικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. παρ.      2: - Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις χορηγούνται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι και υπήκοοι Γαλλίας χωρίς να είναι ταυτόχρονα υπήκοοι Ελλάδας, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στη Γαλλία. - Η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου δεν έχει εφαρμογή όταν οι συντάξεις καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
A.N.52/1967 (ΦΕΚ Α΄134/1967)
(Βλ. σχετική ΠΟΛ.1128/14.5.2001)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γερμανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο ΧΙΙ παρ. 1: Συντάξεις και περιοδικές παροχές, πλην των αναφερομένων στην παρ.3, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Οι συντάξεις που καταβάλλουν οι ακόλουθοι ασφαλιστικοί φορείς:

 • Landesversicherungs Anstalt (LVA)
 • Nordwestliche Eisen and Stahl Berufsgenossenschaft
 • Bergbau-Berufsgenossenschaft
 • Bundesknappschaft
 • Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte- Daimler Benz Unterstutzungskasse GmbH εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, δηλαδή φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. παρ. 3: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της Ο. Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany) ή από τα κρατίδια της ή τις πολιτικές υποδιαιρέσεις τους, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία. Σημειώνεται ότι, με τον όρο Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany), νοούνται τα ταμεία που έχουν ιδρυθεί από τις κρατικές υπηρεσίες της Γερμανίας (ομοσπονδιακά, ομόσπονδων κρατιδίων, δημοτικά) για να καταβάλλουν τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

παρ. 4: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Deutsche Bundesbank), τους Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (Deutsche Bundesbahn) και την Ομοσπονδιακή Ταχυδρομική Υπηρεσία (Deutsche Bundespost), λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε αυτούς τους Οργανισμούς, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία (δηλαδή στο Κράτος που έχουν ιδρυθεί οι εν λόγω Οργανισμοί).

παρ. 5: Συντάξεις, περιοδικές παροχές και άλλες επαναλαμβανόμενες ή μη αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γερμανίας ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, ως αποζημίωση για τραυματισμό ή βλάβη που προξενήθηκε λόγω εχθροπραξιών ή πολιτικού διωγμού, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία.

Άρθρο ΙΙ

παρ. 8: Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή ως αποζημίωση για προξενηθείσες βλάβες.

παρ. 9: Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα ισοβίως ή κατά τη διάρκεια καθορισμένου ή δυναμένου να εξακριβωθεί χρονικού διαστήματος.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Γερμανίας. Άρθρο ΧΙΙ

παρ. 1: Συντάξεις και περιοδικές παροχές, πλην των αναφερομένων στην παρ. 2, που καταβάλλονται σε κάτοικο Γερμανίας, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία (π.χ. συντάξεις που καταβάλλονται από το ΙΚΑ, το ΤΣΜΕΔΕ, τον ΟΓΑ, το ΤΕΒΕ κ.λπ.).

παρ. 2: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της Ελλάδας ή από οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεσή της, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται από Ταμεία που έχουν ιδρυθεί για να καταβάλλουν τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

παρ. 4: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από Οργανισμούς της Ελλάδας (όπως οι αντίστοιχοι Οργανισμοί της Γερμανίας που αναφέρονται παραπάνω), λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε αυτούς τους Οργανισμούς, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

παρ. 5: Συντάξεις, περιοδικές παροχές και άλλες επαναλαμβανόμενες ή μη αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, ως αποζημίωση για τραυματισμό ή βλάβη που προξενήθηκε λόγω εχθροπραξιών ή πολιτικού διωγμού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο ΙΙ

παρ. 8: Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή ως αποζημίωση για προξενηθείσες βλάβες.

παρ. 9: Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα ισοβίως ή κατά τη διάρκεια καθορισμένου ή δυναμένου να εξακριβωθεί χρονικού διαστήματος.


ΓΕΩΡΓΙΑ
N.3045/2002
ΦΕΚ Α'198/2002

(Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αλλαγές στο Μεξικό και στη Σλοβενία αντίστοιχα)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γεωργίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γεωργίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογούνται μόνο στη Γεωργία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Γεωργίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Γεωργίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Γεωργία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Γεωργίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στη Γεωργία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΔΑΝΙΑ
N.1986/1991
ΦΕΚ Α'189/1991

 • Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Δανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18 παρ. 1(α): Συντάξεις και παροχές (annuities) που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 1(β): Εν τούτοις, τέτοιου είδους συντάξεις και παροχές (annuities) φορολογούνται μόνο στη Δανία, εάν ο λήπτης είναι Δανός υπήκοος.

παρ. 2: Πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων φορολογούνται μόνο στη Δανία.

 • Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Δανίας.

Άρθρο 18

παρ. 1(α): Συντάξεις και παροχές (annuities) που καταβάλλονται σε κάτοικο Δανίας, φορολογούνται μόνο στη Δανία.

παρ. 1(β): Εν τούτοις, τέτοιου είδους συντάξεις και παροχές (annuities) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα, εάν ο λήπτης είναι Έλληνας υπήκοος. παρ. 2: Πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.


ΕΛΒΕΤΙΑ
N.1502/1984
ΦΕΚ Α'192/1984

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελβετίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18 (Ν.1502/1984)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 (Ν.1502/1984) παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελβετίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό
πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελβετία.
παρ. 2(β): Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελβετίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.
παρ. 3 του συνημμένου στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου (όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου VII του Ν.4034/2011): Εννοείται, ότι ο όρος «συντάξεις» όπως αυτός χρησιμοποιείται στα άρθρα 18 και 19 αντίστοιχα, δεν καλύπτει μόνο περιοδικές πληρωμές, αλλά περιλαμβάνει και εφάπαξ παροχές.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελβετίας.

Άρθρο 18 (Ν.1502/1984)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελβετίας για προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο στην Ελβετία.

Άρθρο 19 (Ν.1502/1984) παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό
πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2(β): Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελβετία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελβετίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.
παρ. 3 του συνημμένου στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου (όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου VII του Ν.4034/2011): Εννοείται, ότι ο όρος «συντάξεις» όπως αυτός χρησιμοποιείται στα άρθρα 18 και 19 αντίστοιχα, δεν καλύπτει μόνο περιοδικές πληρωμές, αλλά περιλαμβάνει και εφάπαξ παροχές.

ΕΣΘΟΝΙΑ
(N.3682/2008 - ΦΕΚ Α'145/2008)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Εσθονίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Εσθονίας ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Εσθονία.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδα.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Εσθονίας ή την τοπική αρχή αυτού.

 2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Εσθονίας.

Άρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Εσθονίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Εσθονία.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Εσθονία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Εσθονίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή την τοπική αρχή αυτού.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
(N.4234/2014 - ΦΕΚ Α'28/2014)

 1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή τοπικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή αρχή, φορολογείται μόνο στα Ηνωμένα Αραβικα Εμιράτα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή ή τις τοπικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα.

 2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή τοπικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή ή τις τοπικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα.

Η.Π.Α.
Ν.Δ.2548/1953 - ΦΕΚ Α'231/1953

Ν.Δ.4383/1964 - ΦΕΚ Α'189/1964

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές ΗΠΑ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο ΧΙ

παρ. 2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στις ΗΠΑ και θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙV, παρ. 1 και 3: Εάν οι ως άνω ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδος ο οποίος έχει την υπηκοότητα των ΗΠΑ, θα φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Άρθρο ΧΙ, παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου XIV παρ. 1 και 3: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος των ΗΠΑ ή τις υποδιαιρέσεις του, σε κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Άρθρο ΧΙ

παρ. 3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) ΗΠΑ.

Άρθρο ΧΙ, παρ. 2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο ΗΠΑ, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Ελλάδα.

Άρθρο ΧΙ, παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙV, παρ. 1 και 2: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή τις υποδιαιρέσεις του, σε κάτοικο ΗΠΑ για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Άρθρο ΧΙ

παρ. 3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.


ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ν.Δ.2732/1953 (ΦΕΚ Α'329/1953)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ην. Βασιλείου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο Χ

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη (εκτός του είδους σύνταξης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου VIII) και οποιαδήποτε ετήσια παροχή που καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος Ελλάδας και υπόκειται για αυτήν στον ελληνικό φόρο, θα απαλλάσσεται του φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

παρ. 3: Ο όρος «ετήσια παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο ή καθορισμένο χρονικό διάστημα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Άρθρο VIII

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από αυτό, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό κατά την εκτέλεση Κυβερνητικής υπηρεσίας, θα απαλλάσσονται του φόρου στην Ελλάδα και θα φορολογούνται μόνο στο Ην. Βασίλειο.

Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, οι εν λόγω συντάξεις φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα έχουν εφαρμογή επί πληρωμών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος με σκοπό το κέρδος.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ηνωμένου Βασιλείου. Άρθρο Χ

παρ. 1: Οποιαδήποτε σύνταξη (εκτός του είδους σύνταξης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου VIII) και οποιαδήποτε ετήσια παροχή που καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και υπόκειται για αυτήν στο φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα απαλλάσσεται του φόρου στην Ελλάδα. παρ. 3: Ο όρος «ετήσια παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο ή καθορισμένο χρονικό διάστημα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. Άρθρο VIII

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από αυτό, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό κατά την εκτέλεση Κυβερνητικής υπηρεσίας, θα απαλλάσσονται του φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις καταβάλλονται σε κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος είναι υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος Ελλάδας, οι εν λόγω συντάξεις φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα έχουν εφαρμογή επί πληρωμών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος με σκοπό το κέρδος.


ΙΝΔΙΑ
Ν.Δ.4580/1966
ΦΕΚ Α'235/1966

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ινδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο ΧΙΙΙ
Οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογείται μόνο στην Ινδία.

Άρθρο ΙΙ
παρ. 1(θ): Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδική παροχή που πραγματοποιείται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 1(ι): Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένη ή εξακριβωμένη χρονική περίοδο, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ινδίας.

Άρθρο ΧΙΙΙ
Οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται σε κάτοικο Ινδίας, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο ΙΙ

παρ. 1(θ): Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδική παροχή που πραγματοποιείται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 1(ι): Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένη ή εξακριβωμένη χρονική περίοδο, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.


ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ν.3300/2004
ΦΕΚ Α'262/2004

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ιρλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. παρ. 2: Ο όρος “παροχή” σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικώς κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος το οποίο αποτιμάται σε χρήμα Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ιρλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ιρλανδία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ιρλανδίας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ιρλανδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ιρλανδία. παρ. 2: Ο όρος “παροχή” σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικώς κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος το οποίο αποτιμάται σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ιρλανδίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ιρλανδία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
(N.3684/2008 - ΦΕΚ 147/Α'/2008)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ισλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για παρεχόμενη στο παρελθόν απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ισλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ισλανδία.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ισλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ισλανδίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ισλανδίας για παρεχόμενη στο παρελθόν απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ισλανδία.
Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ισλανδία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ισλανδίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ν.3015/2002 (ΦΕΚ Α'104/2002)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ισπανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ισπανίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ισπανία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ισπανίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ισπανίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ισπανία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ισπανίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ισπανία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΙΣΡΑΗΛ
Ν.Δ.2572/1998 (ΦΕΚ Α'12/1998)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ισραήλ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Ισραήλ ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στο Ισραήλ.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ισραήλ.

Άρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ισραήλ έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Ισραήλ. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο Ισραήλ, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ισραήλ.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΙΤΑΛΙΑ
Ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α'17/1991)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ιταλίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ιταλίαςή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ιταλία.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδος.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ιταλίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ιταλίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ιταλία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ιταλία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ιταλίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΚΑΝΑΔΑΣ
(N.3824/2010 - ΦΕΚ Α'27/2010 και ΠΟΛ.1072/2015)

 1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Καναδά και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
παρ. 1. Συντάξεις και πρόσοδοι που προκύπτουν στον Καναδά και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο κράτη.

παρ. 2. Συντάξεις που προκύπτουν στον Καναδά και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, μπορούν να φορολογούνται και στον Καναδά και σύμφωνα με το καναδικό δίκαιο, αλλά από το συνολικό ποσό των συντάξεων αυτών που καταβάλλονται κάθε ημερολογιακό έτος, ο Καναδάς θα εξαιρεί από το φόρο 15.000 δολάρια Καναδά ή το ισότιμο ποσό σε ευρώ. Όμως στην περίπτωση των περιοδικών συνταξιοδοτικών πληρωμών, ο φόρος που θα επιβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα υπερβαίνει το κατώτερο:
α) του 15% επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των πληρωμών αυτών, για το οικείο έτος, για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 15.000 δολάρια Καναδά ή το ισότιμο ποσό σε ευρώ και

β) του συντελεστή που προσδιορίζεται με αναφορά στο ποσό του φόρου, το οποίο θα έπρεπε διαφορετικά να πληρώσει ο δικαιούχος της πληρωμής για το έτος επί του συνολικού ποσού των πληρωμών αυτών, εάν το φυσικό πρόσωπο ήταν κάτοικος Καναδά.

παρ. 4. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε στην εν λόγω Σύμβαση:
α) πολεμικές συντάξεις και επιδόματα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που καταβάλλονται σε βετεράνους πολέμου ή καταβάλλονται λόγω ζημιών ή τραυματισμών που προκλήθηκαν συνεπεία του πολέμου) που προκύπτουν στον Καναδά και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας θα εξαιρούνται από το φόρο στην Ελλάδα στην έκταση που θα εξαιρούνταν από το φόρο εάν εισπραττόταν από κάτοικο Καναδά.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Καναδά.

Άρθρο 18
παρ. 1. Συντάξεις και πρόσοδοι που προκύπτουν στην Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο Καναδά φορολογούνται και στα δύο κράτη.

παρ. 2. Συντάξεις που προκύπτουν στην Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο Καναδά, μπορούν να φορολογούνται και στην Ελλάδα και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αλλά από το συνολικό ποσό των συντάξεων αυτών που καταβάλλονται κάθε ημερολογιακό έτος, η Ελλάδα θα εξαιρεί από το φόρο 15.000 δολάρια Καναδά ή το ισότιμο ποσό σε ευρώ. Όμως στην περίπτωση των περιοδικών συνταξιοδοτικών πληρωμών, ο φόρος που θα επιβάλλεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα υπερβαίνει το κατώτερο:
α) του 15% επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των πληρωμών αυτών, για το οικείο έτος, για τα ποσά που υπερβαίνουν τα 15.000 δολάρια Καναδά ή το ισότιμο ποσό σε ευρώ και

β) του συντελεστή που προσδιορίζεται με αναφορά στο ποσό του φόρου, το οποίο θα έπρεπε διαφορετικά να πληρώσει ο δικαιούχος της πληρωμής για το έτος επί του συνολικού ποσού των πληρωμών αυτών, εάν το φυσικό πρόσωπο ήταν κάτοικος της Ελλάδας.

παρ. 4. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε στην εν λόγω Σύμβαση:
α) πολεμικές συντάξεις και επιδόματα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που καταβάλλονται σε βετεράνους πολέμου ή καταβάλλονται λόγω ζημιών ή τραυματισμών που προκλήθηκαν συνεπεία του πολέμου) που προκύπτουν στην Ελλάδα και καταβάλλονται σε κάτοικο Καναδά θα εξαιρούνται από το φόρο στον Καναδά στην έκταση που θα εξαιρούνταν από το φόρο εάν εισπραττόταν από κάτοικο της Ελλάδας.

ΚΑΤΑΡ
(Ν.3823/2010 - ΦΕΚ Α'22/2010)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κατάρ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές και παροχές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Κατάρ ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή μία πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στο Κατάρ.
παρ. 2β: Ωστόσο η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδα.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος του Κατάρ ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κατάρ.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές και παροχές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Κατάρ φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή μία πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στο Κατάρ, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κατάρ.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΚΙΝΑ
Ν.3331/2005  - ΦΕΚ Α'83/2005

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κίνας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1, συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση του Κράτους της Κίνας ή τοπική αρχή αυτού, στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Κίνας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την αρχή αυτή, φορολογούνται μόνο στην Κίνα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούμενη από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κίνας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Κίνας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Κίνα.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1, συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση του Κράτους της Ελλάδας ή τοπική αρχή αυτού, στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την αρχή αυτή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κίνας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Κίνα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούμενη από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.


ΚΟΡΕΑ
Ν.2571/1998 - ΦΕΚ Α'11/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κορέας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, καθώς και κάθε παροχή που καταβάλλεται σε αυτόν τον κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. παρ. 2: Ο όρος “παροχή” σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό πληρωτέο περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής του ή κατά τη διάρκεια προσδιορισμένης ή βεβαιωμένης χρονικής περιόδου λόγω υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των πληρωμών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Κορέας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Κορέα.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 4(α): Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, εφαρμόζονται παρομοίως σε σχέση με συντάξεις που καταβάλλονται από:

 • την Τράπεζα της Κορέας,
 • την Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών της Κορέας,
 • την Τράπεζα Ανάπτυξης της Κορέας και
 • τον Οργανισμό Προώθησης Εμπορίου της Κορέας

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κορέας. Άρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Κορέας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, καθώς και κάθε παροχή που καταβάλλεται σε αυτόν τον κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Κορέα. παρ. 2: Ο όρος “παροχή” σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό πληρωτέο περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής του ή κατά τη διάρκεια προσδιορισμένης ή βεβαιωμένης χρονικής περιόδου λόγω υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των πληρωμών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Κορέα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κορέας.

παρ. 4(β): Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, εφαρμόζονται παρομοίως σε σχέση με συντάξεις που καταβάλλονται από:

 • την Τράπεζα της Ελλάδας,
 • τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και- την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΚΟΥΒΕΙΤ
Ν.3330/2005 - ΦΕΚ Α'82/2005

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κουβέιτ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.  Οι όροι “συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές” υποδηλώνουν περιοδικές πληρωμές που καταβάλλονται μετά τη συνταξιοδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση ή ακόμα αποζημιώσεις αναπηρίας που καταβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση. παρ. 2: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, παροχές που αποκτώνται από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Ο όρος “παροχές” σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε ένα πρόσωπο περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ζωής του ή κατά τη διάρκεια ορισμένης ρητά ή βεβαίας χρονικής περιόδου ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ως συνέπεια ανειλημμένης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Κουβέιτ ή πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κουβέιτ. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Κουβέιτ έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

Οι όροι «συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές” υποδηλώνουν περιοδικές πληρωμές που καταβάλλονται μετά τη συνταξιοδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση ή ακόμα αποζημιώσεις αναπηρίας που καταβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση.

παρ. 2: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, παροχές που αποκτώνται από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Κουβέιτ, φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ. Ο όρος “παροχές” σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε ένα πρόσωπο περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ζωής του ή κατά τη διάρκεια ορισμένης ρητά ή βεβαίας χρονικής περιόδου ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ως συνέπεια ανειλημμένης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κουβέιτ, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΚΡΟΑΤΙΑ
Ν.2653/1998 - ΦΕΚ Α'250/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κροατίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Κροατίας ή από τοπική αρχή ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Κροατία.

παρ.2(β): Μία τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ.3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κροατίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Κροατίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Κροατία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Μία τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στην Κροατία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κροατίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.


ΚΥΠΡΟΣ
Α.Ν.573/1968 - ΦΕΚ Α'223/1968

 • Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κύπρου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 17

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης έμμισθης υπηρεσίας, θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 18

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Κύπρου σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, κατά την άσκηση λειτουργήματος Κυβερνητικού χαρακτήρα, φορολογούνται μόνο στην Κύπρο. Στην περίπτωση που το άτομο είναι υπήκοος Ελλάδας χωρίς να είναι επίσης υπήκοος Κύπρου, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν σχέση με εμπόριο ή εργασίες που ασκούνται από το εν λόγω Κράτος ή από Οργανισμούς που εξομοιώνονται με αυτό.

 • Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κύπρου.

Άρθρο 17

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κάτοικο Κύπρου έναντι προηγούμενης έμμισθης υπηρεσίας, θα φορολογούνται μόνο στην Κύπρο. Άρθρο 18

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, κατά την άσκηση λειτουργήματος Κυβερνητικού χαρακτήρα, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που το άτομο είναι υπήκοος Κύπρου χωρίς να είναι επίσης υπήκοος Ελλάδας, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν σχέση με εμπόριο ή εργασίες που ασκούνται από το εν λόγω Κράτος ή από Οργανισμούς που εξομοιώνονται με αυτό.


ΛΕΤΟΝΙΑ
Ν.3318/2005 - ΦΕΚ Α'46/2005

(Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αλλαγές στη Λιθουανία και στη Μολδαβία αντίστοιχα)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Λετονίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Λετονίας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στη Λετονία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Λετονίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Λετονίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Λετονία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Λετονίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στη Λετονία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ν.3356/2005 - ΦΕΚ Α'152/2005
Βλ. “ΛΕΤΟΝΙΑ”


ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ν.2319/1995 - ΦΕΚ Α'127/1995

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Λουξεμβούργου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. (1): Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. (2): Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά, καταβαλλόμενα σύμφωνα προς την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία του Λουξεμβούργου, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Λουξεμβούργου ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στο Λουξεμβούργο.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Λουξεμβούργου. Άρθρο 18

παρ. (1): Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Λουξεμβούργου έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Λουξεμβούργο.

παρ. (2): Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά, καταβαλλόμενα σύμφωνα προς την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία της Ελλάδας, φορολογούνται και στα δύο Κράτη (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ). Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο Λουξεμβούργο, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Λουξεμβούργου.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΜΑΛΤΑ
(Ν.3681/2008 - ΦΕΚ Α'144/2008)

 1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Μάλτας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για εργασία που προσέφερε στο παρελθόν φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Μάλτας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στη Μάλτα.

παρ. 2β: Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Μάλτας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Μάλτας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Μάλτας για εργασία που προσέφερε στο παρελθόν φορολογούνται μόνο στη Μάλτα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2β: Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στη Μάλτα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Μάλτας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΜΑΡΟΚΟ
(Ν.3820/2010 - ΦΕΚ Α'19/2010)

 1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Μαρόκου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης εργασίας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1, συντάξεις και άλλες πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του Μαρόκου, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Μαρόκου ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό ή από πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή μία πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στο Μαρόκο.
παρ. 2β: Ωστόσο η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται από το Κράτος του Μαρόκου ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Μαρόκου.

Άρθρο 18
παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Μαρόκου έναντι προηγούμενης εξαρτημένης εργασίας φορολογούνται μόνο στο Μαρόκο.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ. 1, συντάξεις και άλλες πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό ή από πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή αυτού σε ένα φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή μία πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Ωστόσο η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στο Μαρόκο, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Μαρόκου.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΜΕΞΙΚΟ

Ν.3406/2005 - ΦΕΚ Α'265/2005
Βλ. “ΓΕΩΡΓΙΑ”

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Ν.3357/2005 - ΦΕΚ Α'153/2005
Βλ. “ΛΕΤΟΝΙΑ”

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Ν.1924/1991 - ΦΕΚ Α'16/1991

 • Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Νορβηγίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

Συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης, αλλά και επιδόματα, που προκύπτουν στο Κράτος της Νορβηγίας, καθώς και συντάξεις και άλλες πληρωμές του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους της Νορβηγίας, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 • Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Νορβηγίας.

Άρθρο 18

Συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης, αλλά και επιδόματα, που προκύπτουν στο Κράτος της Ελλάδας, καθώς και συντάξεις και άλλες πληρωμές του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους της Ελλάδας (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ), φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ
Ν.3085/2002 - ΦΕΚ Α'319/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ν. Αφρικής και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και ετήσιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. παρ. 2: Ο όρος “ετήσια παροχή” σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Άρθρο 19
παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ν. Αφρικής ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στη Ν. Αφρική.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ν. Αφρικής. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και ετήσιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ν. Αφρικής, φορολογούνται και στα δυο Κράτη. παρ. 2: Ο όρος “ετήσια παροχή” σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ν. Αφρικής, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στη Ν. Αφρική.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ)
Ν.1455/1984 - ΦΕΚ Α'89/1984

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ολλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 19

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. παρ. 2: Εντούτοις, όταν μια τέτοια αμοιβή που καταβάλλεται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στην Ολλανδία δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα, φορολογείται και στα δύο Κράτη. Άρθρο 20

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ολλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ολλανδίας. Άρθρο 19

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ολλανδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ολλανδία. παρ. 2: Εντούτοις, όταν μια τέτοια αμοιβή που καταβάλλεται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στην Ελλάδα δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα, φορολογείται και στα δύο Κράτη. Άρθρο 20

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ολλανδία, εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ολλανδίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ν.1496/1984 - ΦΕΚ Α'178/1984

(Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αλλαγές στην Τσεχία και στη Σλοβακία αντίστοιχα)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ουγγαρίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το ίδιο το Κράτος της Ουγγαρίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ουγγαρία.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που διεξάγονται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ουγγαρίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ουγγαρίας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ουγγαρία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το ίδιο το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ουγγαρία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ουγγαρίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που διεξάγονται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Ν.2659/1998 - ΦΕΚ Α' 268/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ουζμπεκιστάν και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Ουζμπεκιστάν ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στο Ουζμπεκιστάν.

παρ. 2(β): Μια τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ουζμπεκιστάν.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ουζμπεκιστάν έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Ουζμπεκιστάν.

Άρθρο 19
παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Μια τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στο Ουζμπεκιστάν, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ουζμπεκιστάν.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.


ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ν.3046/2002 - ΦΕΚ Α'199/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ουκρανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας. Άρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. παρ. 2: Ο όρος “παροχή” σημαίνει ορισμένο ποσό πληρωτέο σε φυσικό πρόσωπο περιοδικώς κατά τακτά χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για συγκεκριμένο ή διαπιστωμένο χρονικό διάστημα, ως συνέπεια υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ουκρανίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ουκρανία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ουκρανίας. Άρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ουκρανίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ουκρανία. παρ. 2: Ο όρος “παροχή” σημαίνει ορισμένο ποσό πληρωτέο σε φυσικό πρόσωπο περιοδικώς κατά τακτά χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για συγκεκριμένο ή διαπιστωμένο χρονικό διάστημα, ως συνέπεια υποχρέωσης για πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ουκρανίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ουκρανία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΠΟΛΩΝΙΑ
Ν.1939/1991 - ΦΕΚ Α'37/1991

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Πολωνίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρα 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Πολωνίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Πολωνία. Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν ο αποδέκτης είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Πολωνίας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Πολωνίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Πολωνία.

Άρθρα 19 παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Πολωνία, αν ο αποδέκτης είναι υπήκοος και κάτοικος Πολωνίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ν.3009/2002 - ΦΕΚ Α'90/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Πορτογαλίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Πορτογαλίας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Πορτογαλίας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Πορτογαλίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Πορτογαλίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.


ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ν.2279/1995 - ΦΕΚ Α'9/1995

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ρουμανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 19
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 20

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ρουμανίας, περιφερειακή ή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή μονάδα ή αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Ρουμανία.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, τέτοιες συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή περιφερειακή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ρουμανίας.

Άρθρο 19
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ρουμανίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Ρουμανία. Άρθρο 20

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας, περιφερειακή ή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή μονάδα ή αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εν τούτοις, τέτοιες συντάξεις φορολογούνται μόνο στη Ρουμανία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ρουμανίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή περιφερειακή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού.


ΡΩΣΙΑ
(Ν.3047/2002 - ΦΕΚ Α'200/2002 και Ν. 3679/2008 - ΦΕΚ Α'142/2008) 

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ρωσίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας σε σχέση με προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ρωσίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, ή από ταμείο που συστάθηκε από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Ρωσία.
παρ. 2β: Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ρωσίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ρωσίας.

Άρθρο 18
Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ρωσίας σε σχέση με προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο στη Ρωσία.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, ή από ταμείο που συστάθηκε από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στη Ρωσία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ρωσίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
(Ν.3821/2010 - ΦΕΚ Α'20/2010)

 1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Σαουδικής Αραβίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης απασχόλησης φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Σαουδικής Αραβίας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Σαουδικής Αραβίας.
παρ. 2β: Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Σαουδικής Αραβίας ή μια πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Σαουδικής Αραβίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Σαουδικής Αραβίας έναντι προηγούμενης απασχόλησης φορολογούνται μόνο στη Σαουδική Αραβία.

Άρθρο 19 παρ. 2α: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.
παρ. 2β: Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στη Σαουδική Αραβία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή μια πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΣΕΡΒΙΑ
(Ν.3825/2010 - ΦΕΚ Α'28/2010)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Σερβίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης απασχόλησης φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Άρθρο 19 παρ. 2(1): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Σερβίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την αρχή, φορολογείται μόνο στη Σερβία.
παρ. 2(2): Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Σερβίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 
2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Σερβίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Σερβίας έναντι προηγούμενης απασχόλησης φορολογούνται μόνο στη Σερβία. Άρθρο 19 παρ. 2(1): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(2): Μία τέτοια σύνταξη όμως φορολογείται μόνο στη Σερβία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Σερβίας.
παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ν.1838/1989 - ΦΕΚ Α'86/1989
Βλ. “ΟΥΓΓΑΡΙΑ”

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ν.3084/2002 - ΦΕΚ Α'318/2002
Βλ. “ΓΕΩΡΓΙΑ”

ΣΟΥΗΔΙΑ
Ν.4300/1963 - ΦΕΚ Α'73/1963

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Σουηδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο XVI
Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου XIV, συντάξεις ή άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο XIV

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Σουηδίας ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, κατά την εκτέλεση λειτουργήματος διοικητικής φύσεως, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Σουηδίας, καθώς και συντάξεις που καταβάλλονται από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλους παρόμοιους Οργανισμούς, όπως π.χ.

 • Forsakringskassan (The National Social Insurance Office) = Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο εποπτεύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Riksforsakringsverket = The National Social Insurance Board),
 • Statens Pensionsverk - SPV (The National Government Employee Board) = Εθνικό Συμβούλιο Συνταξιοδότησης Μισθωτών και
 • KPA,φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου XVI έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπόριο ή εργασία που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Σουηδίας.

Άρθρο XVI
Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου XIV, συντάξεις ή άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Σουηδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Σουηδία. Άρθρο XIV

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, κατά την εκτέλεση λειτουργήματος διοικητικής φύσεως, φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας, καθώς και συντάξεις που καταβάλλονται από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλους παρόμοιους Οργανισμούς (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ), φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου XVI έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπόριο ή εργασία που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ν.3228/2004 - ΦΕΚ Α'32/2004

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Τουρκίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Η εν λόγω διάταξη θα έχει εφαρμογή και στις ισόβιες παροχές που καταβάλλονται στον ως άνω κάτοικο. παρ. 2: Ο όρος “ισόβιες παροχές” σημαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Τουρκίας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Τουρκία.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Τουρκίας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Τουρκίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Τουρκία. Η εν λόγω διάταξη θα έχει εφαρμογή και στις ισόβιες παροχές που καταβάλλονται στον ως άνω κάτοικο.

παρ. 2: Ο όρος “ισόβιες παροχές” σημαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. Άρθρο 19

παρ. 2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Τουρκίας, οι συντάξεις της παρ. 2(α) φορολογούνται μόνο στην Τουρκία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΤΣΕΧΙΑ
Ν.1838/1989 - ΦΕΚ Α'86/1989

Βλ. “ΟΥΓΓΑΡΙΑ”

ΤΥΝΗΣΙΑ

(Ν.3742/2009 - ΦΕΚ Α'23/2009)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Τυνησίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Άρθρο 19 παρ. 2α: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Τυνησίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε απευθείας είτε κατόπιν εισφορών σε Ταμεία που έχουν συστήσει, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Τυνησία για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέσα στα πλαίσια εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας που ασκήθηκε από το Κράτος της Τυνησίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.
2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Τυνησίας.

Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές, που καταβάλλονται σε κάτοικο Τυνησίας για προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο στην Τυνησία. Άρθρο 19 παρ. 2α: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε απευθείας είτε κατόπιν εισφορών σε Ταμεία που έχουν συστήσει, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στην Τυνησία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέσα στα πλαίσια εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας που ασκήθηκε από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Ν.1191/1981 - ΦΕΚ Α'206/1981

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Φινλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Φινλανδίας, φορολογούνται μόνο στη Φινλανδία.

Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Φινλανδίας ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος της Φινλανδίας ή το Νομικό πρόσωπο ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Φινλανδία.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή τοπική αρχή αυτού.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Φινλανδίας. Άρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Φινλανδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Φινλανδία.

παρ. 2: Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ). Άρθρο 19

παρ. 2(α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος της Ελλάδας ή το Νομικό πρόσωπο ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2(β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στη Φινλανδία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Φινλανδίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή τοπική αρχή αυτού.