.

Αριθ. Πρωτ Σ23/1/2017
Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σας διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος λήψης του «Βοηθήματος Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» του άρθρου 44, παρ. 2 του Ν.3986/2011, δεν θεωρείται επιδοτούμενη ανεργία και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που απαιτούνται για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ