.

Φ.ΕΦΚΑ 15778/Δ9/5011/2017 
Παράταση προθεσμιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 
ΦΕΚ B'1557/5.5.2017

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α'26), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 51 έως και 73 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'85).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠ Ρ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ Β'684) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2.12.1988 (ΦΕΚ Β'876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31.8.1990 (ΦΕΚ Β'562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683 οικ.19516/17.9.2001 (ΦΕΚ Β'1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 (ΦΕΚ Β'3794) υπουργικές αποφάσεις.

4. Την υπ. αριθμ. Δ9/οικ.59225/15802/19.12.2016 (ΦΕΚ Β'4221) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ.)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α'180).

7. Τις διατάξεις του π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'116).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'210).

9. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β'2169), όπως τροποποι- ήθηκε με την αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β'3801).

10. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/17/1111/οικ.23477/25.9.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ω4Α7Χ-37Μ). Τεύχος Β’ 1557/5.5.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14851

11. Το με αρ. πρωτ. 504982/31.3.2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684 Β') απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», παρατείνονται ύστερα από εκτίμηση των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν. 4387/2016, ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ της υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8 703/19.9.1988 (ΦΕΚ Β'684/1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Άρθρο 3 παρ. 1 Σύνταξη προσωρινών πινάκων εκλογέων Μέχρι 10.5.2017
Άρθρο 3 παρ. 2 Τοιχοκόλληση - ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων εκλογέων Μέχρι 22.5.2017
Άρθρο 3 παρ.3, 4 Αποστολή αιτήσεων διορθώσεως στοιχείων - ενστάσεων, όσον αφορά τους προσωρινούς πίνακες εκλογέων Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων και μέχρι 29.5.2017
Άρθρο 3 παρ.5 Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων σχετικές με μεταβολές στους προσωρινούς πίνακες εκλογέων Μέχρι 10.6.2017
Άρθρο 3 παρ.5 Διόρθωση και Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων Την 13.6.2017
Άρθρο 4 παρ.2, 4 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων (μεμονωμένων ή κατά συνδυασμούς) Από 10.5.2017 έως 22.5.2017
Άρθρο 5 παρ.1 Σύνταξη αλφαβητικών προσωρινών πινάκων υποψηφίων Μέχρι 23.5.2017
Άρθρο 5 παρ.2 Τοιχοκόλληση προσωρινών πινάκων υποψηφίων Μέχρι 2.6.2017
Άρθρο 5 παρ.3 Υποβολή ενστάσεων Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων και μέχρι 8.6.2017
Άρθρο 8 παρ.3 Τοιχοκόλληση ανακοίνωσης για την ώρα διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης, για τη συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής Πέντε (5) ημέρες ενωρίτερα από τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης, στις 12.6.2017
Άρθρο 8 παρ. 3 Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών Μέχρι 19.6.2017
Άρθρο 5 παρ.4 Εξέταση ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ήμερες από τότε που παραλήφθηκαν και μέχρι 29.6.2017 το αργότερο.
Άρθρο 5 παρ.5 Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων Μέχρι 30.6.2017
Άρθρο 1 παρ.1 Έκδοση προκήρυξης εκλογών Ημερομηνία προκήρυξης εκλογών από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ Μέχρι 3.7.2017 υπογραφή της προκήρυξης για διεξαγωγή εκλογών το αργότερο στις 4.8.2017
Άρθρο 7 παρ.2 Καθορισμός χώρου ψηφοφορίας Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα ψηφοφορίας
Άρθρο 7 παρ.1, 3 Εγκύκλιος για γνωστοποίηση της ημερομηνίας της ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς, όπως ανα-φέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων Δέκα (10) τουλάχιστον ήμερες πριν από την ορισμένη ήμερα ψηφοφορίας
Άρθρο 9 παρ.3 Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους στην Εφορευτική Επιτροπή Μέχρι 21.7.2017
Άρθρο 13 παρ.4 Ταχυδρόμηση ειδικών φακέλων ψηφοφορίας (κοινοί ταχυδρομικοί φάκελοι με μέγεθος μεγαλύτερο από τους φακέλους ψηφοφορίας) Το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσουν μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας
Άρθρο 9 παρ.7 Άρθρο 13 παρ.2 Περιέλευση οριστικών καταλόγων εκλογέων, ψηφοδελτίων και φακέλων (σε όλες τις υπηρεσίες της επαρχίας)Παραλαβή του εκλογικού υλικού (επαρκή αριθμό ψηφοδέλτια, φακέλους ψηφοφορίας, σφραγισμένους με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και ειδικούς φακέλους για ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας) από τους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αλληλογραφία Μέχρι 28.7.2017
Άρθρο 1 παρ.1 Διεξαγωγή εκλογών Εργάσιμη ημέρα μεταξύ 3.7.2017 και 3.10.2017. Η ημερομηνία εκλογής δεν μπο-ρεί να ορισθεί νωρίτερα από ένα μήνα ούτε αργότερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2017

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ