.

ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017
Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου.
ΦΕΚ B'1606/10.5.2017

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 37 και 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 ΦΕΚ Α'170), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β' υποπερ. ββ' του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Διοικητής καθορίζει με απόφαση του τον τύπο των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

2. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 25.2.2014 (ΦΕΚ Β'550/5.3.2014) κοινής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/25.8.2014 (ΦΕΚ Β'2382/8.9.2014) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ» όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/11.2.2015 (ΦΕΚ Β'371/18.3.2015).

4. Τις διατάξεις της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1182/11.8.2015 (ΦΕΚ Β'1832/25.8.2015) «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS».

5. Τις διατάξεις της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1084/23.6.2016 (ΦΕΚ Β'1943/29.6.2016) «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS».

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 (Α'222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

8. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την ανάγκη τροποποίησης του τύπου της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και πράξης επιβολής προστίμου λόγω των αλλαγών στον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων Φ.Π.Α.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τύπο της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και πράξης επιβολής προστίμου, που εκδίδεται για ελεγχόμενο διάστημα στο οποίο εμπεριέχονται φορολογικές περίοδοι από 1.4.2015 και εφεξής, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/Επιβολή προστίμου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

Ο Διοικητής Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ