.

ΔΔΘΕΚΑ Α 1074284 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.2017/648 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοντρα πλακέ οκουμέ, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αθήνα 16.5.2017

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 4.4.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/648 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 92 /6.4.2017) και ισχύει από 07.04.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουμέ, που ορίζεται ως κόντρα πλακέ αποτελούμενο αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, έκαστο εκ των οποίων δεν υπερβαίνει σε πάχος τα 6 mm, με τουλάχιστον μία εξωτερική όψη από οκουμέ που δεν φέρει μόνιμη λεπτή επικάλυψη από άλλα υλικά, και το οποίο κατατάσσεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 4412 31 10 (κωδικός TARIC 4412 31 10 10) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνεται μεταξύ 6,5 - 66,7% ανάλογα με την εταιρεία και την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κ/μ έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, όπως προβλέπεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 1 και 1α του Κεφαλαίου 44 με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ