.

Φ/Α.15/3/οικ.55482/672/2017
Τροποποίηση της αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β΄ 583) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143/17.6.2011).

ΦΕΚ Β'1722/18.5.2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.3982/2011 (Α'143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα, το άρθρο 46 παρ. 6 αυτού.

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98)».

3. Το π.δ. 116/2014 (Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α'208) «Ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης......, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

5. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθ. Υ197/16.11.2016 (Β'3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ226/2016 όμοια (Β'4233).

7. Την αριθ. Υ198/16.11.2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

8. Την αριθ. Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β'583) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011)».

9. Την υπ’ αριθ. 597/196Γ/Φ.Γ05/8.2.2016 (ΑΔΑ: 61Ο34653Ο7ΘΓΕ) απόφαση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ «Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με αντικείμενο: Αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών και των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα από την εφαρμογή του ν. 3982/2011 "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων"», καθώς και το Παραδοτέο Π3 αυτής με τίτλο «Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων» με συνημμένες προτάσεις παρέμβασης (Μέρος Β΄, κεφ. 14).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παρ. 1 του άρθρου 5 της Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β'583) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143/17.6.2011)» τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παρ. 1 του άρθρου 5 η φράση «εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των φακέλων εκ μέρους τους» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη πλήρους φακέλου».

2. Η περίπτωση στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται πληρότητα φακέλου ενημερώνεται σχετικά ο αιτών εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία διαπιστώνει την έλλειψη στο πεδίο αρμοδιότητάς της, ζητώντας άπαξ από τον αιτούντα την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων με κοινοποίηση των εγγράφων στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και διακόπτεται η τήρηση της ως άνω διαδικασίας. Η διαδικασία, που διακόπηκε λόγω έλλειψης πληρότητας φακέλου, συνεχίζεται και, εφόσον συμπληρωθεί ο φάκελος, καλούνται οι συναρμόδιες υπηρεσίες σε κοινή σύσκεψη».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ/Α.15/3/2226/170/2012 (Β'583) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α'143/17.6.2011)».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017