Ερώτηση

50AA. ΘΕΜΑ :Προμήθεια αγροτικών συνεταιρισμών απο την κατάθεση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος .

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοι οταν γινεται καταθεση αιτησεων για επιστροφη φπα στους αγροτες του ειδικου καθεστωτος παρακρατουν προμηθεια σε καθε αιτηση .

Για την παραπάνω προμήθεια υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ; αν ναι πρέπει να υπολογίζεται φπα και σε τι ποσοστό ;

  

Απάντηση

Για την κατάθεση αιτήσεων επιστροφής του ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος σύμφωνα με την

ΠΟΛ.1077/12.4.2011 ισχύουν τα εξής:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η επιστροφή με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (11% από 1.1.2009) πραγματοποιείται επί της αξίας των αγροτικών προϊόντων που πωλούνται από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των αγροτών, χωρίς φόρο και προμήθεια.

2. Με την ΕΔΥΟ Π. 2955/88/1254/ΠΟΛ.149/2.5.1988 διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση πώλησης αγροτικών προϊόντων μέσω συνεταιρισμών, στα ακαθάριστα έσοδα πάνω στα οποία υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. που επιστρέφεται στον αγρότη δεν περιλαμβάνεται ο φόρος, η προμήθεια, καθώς και τα έξοδα που γίνονται στο όνομα του συνεταιρισμού και παρακρατούνται από τον αγρότη.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικής παράδοσης αγαθών για λογαριασμό αγροτών, πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών, ήτοι η πραγματική παράδοση μεταξύ του παραγγελιοδόχου και του τελικού πελάτη και η πλασματική παράδοση που πραγματοποιείται μεταξύ του αγρότη (εντολέα) και του παραγγελιοδόχου η οποία λαμβάνει χώρα κατά το χρόνο της πραγματικής παράδοσης από τον παραγγελέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.2070/20.3.1987, η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων μέσω συνεταιρισμών, η προμήθεια καθώς και τα έξοδα που παρακρατούνται από τους αγρότες υπάγονται σε ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει τους αγρότες.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η προμήθεια που εισπράττουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην προμήθεια αυτή δεν περιλαμβάνονται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών επί των οποίων υπολογίζεται ο προς επιστροφή φόρος, καθώς η προμήθεια αυτή αποτελεί την αμοιβή των συνεταιρισμών για τη μεσολάβησή τους στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τουλάχιστον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων των συνεταιρισμών, όπως μισθοδοσία του προσωπικού τους, αμοιβές λογιστών, λογαριασμοί τηλεφώνου ή ηλεκτρικού ρεύματος, μισθώματα, γραφική ύλη και λοιπά παρόμοια, προκειμένου να ανταποκριθούν στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Αντίθετα, λοιπά έξοδα, όπως μεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά, έξοδα συσκευασίας και λοιπά παρόμοια, δηλαδή έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να καταβληθούν από τους αγρότες σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά επιβαρύνονται με ΦΠΑ, συνιστούν έξοδα που πραγματοποιούνται από τους αγρότες για την αγροτική τους εκμετάλλευση και κατά συνέπεια δεν αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο εμφάνισης στα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά από τις συνεταιριστικές οργανώσεις (εκκαθάριση ή διακεκριμένο τιμολόγιο).

6. Από τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων πραγματοποιείται κατ’ αποκοπή επιστροφή δεν αφαιρούνται επίσης ποσά που παρακρατούνται από τους αγρότες ως εισφορές ή συνδρομές προς τους συνεταιρισμούς, καθώς πρόκειται για ταμειακό συμψηφισμό οφειλών των αγροτών προς τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

 

Στην περίπτωση που μας αναφέρετε και εφόσον αναφέρεστε σε προμήθεια που παρακρατείται από τους συνεταιρισμούς και όχι σε αγροτικές εισφορές ή συνδρομές για την διαμεσολάβηση του συνεταιρισμού προκειμένου για την κατάθεση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ ειδικού καθεστώτος ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Σύμφωνα με τον Ν.2810/2000 “  Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις” ορίζεται στο άρθρο 1 ότι :

 

1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως Α.Σ.Ο. θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.

 
2. Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.
 Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), 
στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) 
και οι κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) 
και στις τριτοβάθμιες οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.).
 
3. Οι Α.Σ.Ο. όλων των βαθμίδων είναι νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα  για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του 
καταστατικού  τους.
 
Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αποτελούν Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και έχουν και εμπορική ιδιότητα  μπορούν να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια 
που παρακρατείται σε κάθε αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος , στο οποίο θα περιέχεται και ο ανάλογος ΦΠΑ εφόσον προβλέπεται απο τον νόμο και απο το καταστατικό τους. Ο συντελεστής του ΦΠΑ είναι 23% εφόσον δεν εντάσσεται στην περίπτωση του άρθρου 68 του Ν.2859/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αφορά τις υπηρεσίες
 με μειωμένο συντελεστή;