.

Κ.Υ.Α 543/34450/2017
Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.
ΦΕΚ Β’ 1145/03.04.2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 52, 56 και της παρ. 3 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 1 και 2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό ισχύει.

2. Το ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/2013) όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Την υπουργική απόφαση Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β'2090/2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων, για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 52 ν. 4235/2014 και την απονομή Ειδικού Σήματος, τα οποία θα συμβάλλουν: α) στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας β) στην προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και γ) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος θεσμικού πλαισίου και τη διαβίβαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων, παρατυπιών ή παραβάσεων στην αρμόδια επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης.

2. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» ορίζεται ως φορέας ελέγχου, πιστοποίησης, και εγγραφής των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε Μητρώο, καθώς και εκπόνησης, κατοχύρωσης και απονομής του Ειδικού Σήματος.

Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν: α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.

Άρθρο 4
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα: Σύμφωνα με τον ν. 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον:

α) καλλιεργήσιμη έκταση

β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και

γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

- Προσανατολισμός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος: Κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί προαιρετικά να χαρακτηρίζεται από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους προσανατολισμούς που υποδηλώνει/ -ουν τον/τους τομέα/-εις κύριας δραστηριοποίησής του:

α) Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην αγροτική δραστηριότητα και στην οικοτεχνία,

β) Καινοτόμο, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και τεχνικών,

γ) Περιβαλλοντικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας,

δ) Πολιτιστικό/ πολιτισμικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στη γνωριμία με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής και

ε) Γαστρονομικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας ή της Μεσογειακής διατροφής.

- Επιδεικτικός αγρός: Θεωρείται το πολυλειτουργικό αγρόκτημα, το οποίο εντάσσει στη λειτουργία του μεμονωμένα ή συνδυαστικά δράσεις μεταφοράς γνώσης, καινοτομίας, εκπαίδευσης, επίδειξης μεθόδων και τεχνικών της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας και μεταποίησης.

- Ειδικές περιοχές: Περιλαμβάνονται οι περιοχές της επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως:

α) νησιωτικές, εκτός των νήσων Κρήτη, Εύβοια, Ρόδος, Μυτιλήνη και Κεφαλονιά,

β) ορεινές, κατά την έννοια της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά, και

γ) περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα κατά την έννοια του Καν (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 32.

Σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί οι περιοχές της περίπτωσης γ' και μέχρι του ορισμού τους, χρησιμοποιούνται οι περιοχές κατά την έννοια της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά, που δεν είναι «ορεινές».

- Έλεγχος Αξιολόγησης: Ο αρχικός έλεγχος που διενεργείται στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων που θέτει το παρόν θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση του ως πολυλειτουργικό και την απονομή του σήματος.

- Έλεγχος Επιτήρησης: Ο ετήσιος (επιτόπιος ή/και διοικητικός) έλεγχος που διενεργείται με σκοπό τη διαπίστωση της συνεχούς τήρησης των σχετικών απαιτήσεων πιστοποίησης του πολυλειτουργικού αγροκτήματος.

- Βεβαίωση Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος (ΒΤΑ): Η βεβαίωση, η οποία χορηγείται σε ένα αγρόκτημα που πληροί τις απαιτήσειςπροδιαγραφές της παρούσας απόφασης και η οποία του δίνει τη δυνατότητα προσωρινής λειτουργίας ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα μέχρι και τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίησή τους από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Άρθρο 5
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

Α) ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι προδιαγραφές για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του ν. 4235/2014.

2. Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε (5) στρέμματα. Στην περίπτωση των ειδικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 4 της παρούσας απόφασης, η ελάχιστη έκταση των πέντε (5) στρεμμάτων δύναται να μειωθεί έως τα τέσσερα (4) στρέμματα. Στην έννοια της ενιαίας έκτασης περιλαμβάνονται και εκτάσεις οι οποίες τέμνονται από τεχνικά έργα, δρόμους ρέματα κ.λπ., εφόσον μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργικά.

3. Σε κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας (γεωργία/κτηνοτροφία) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

Β) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Καλλιεργήσιμη έκταση: Η καλλιεργήσιμη έκταση που δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του αγροκτήματος, το οποίο θα πιστοποιηθεί ως πολυλειτουργικό. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (φυτικής κατεύθυνσης), η καλλιεργήσιμη έκταση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος.

2) Φυτικό κεφάλαιο: Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη καλλιέργεια δύο τουλάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον επιλογή να αφορά την καλλιέργεια τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών, ή/και ειδών, ή/και τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.

3) Ζωικό κεφάλαιο: Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει ποικιλομορφία, ώστε να προάγονται οι στόχοι του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, και όπου είναι εφικτό να αποτελείται από αυτόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων. Ως ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυαστικά ή μη, οι τρεις (3) μεγάλες μονάδες ζώων (ΜΜΖ). Η μέθοδος εκτροφής θα πρέπει να διασφαλίζει την ευζωία των ζώων. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (ζωικής κατεύθυνσης), τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφική δραστηριότητα (στάβλοι, αμελκτήρια, αποθήκες ζωοτροφών, έκταση ελεύθερης βοσκής, κ.τ.λ.) καθώς και το 40% τουλάχιστον των συνολικών ΜΜΖ να αποτελείται από αυτόχθονες φυλές ζώων.

4) Χώρος εστίασηςπαρασκευής γευμάτων: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει χώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οι διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) όπως κάθε φορά ισχύει και της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2090/Β/2014) όπως κάθε φορά ισχύει. Επιτρέπονται επίσης, τα υπαίθρια μαγειρεία και οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής που αναδεικνύουν τις τοπικές/παραδοσιακές συνήθειες μαγειρέματος (π.χ. ξυλόφουρνοι, γάστρες κ.λπ.), καθώς και οι υπαίθριοι χώροι εστίασης (π.χ. κιόσκια). Για την παρασκευή των γευμάτων προτιμώνται τα παραγόμενα προϊόντα του αγροκτήματος, προϊόντα από το καλάθι της οικείας Περιφέρειας, καθώς και άλλα τοπικά προϊόντα προερχόμενα από γειτνιάζουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις μεταποίησης και μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτων αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός.

5) Οικοτεχνία: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του ΥΠΑΑΤ. Για τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, καθώς και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων αυτών στο ΚΗΜΟ, ισχύουν όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση 4912/120862 (ΦΕΚ 2468 Α΄/17.11.2015), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

6) α) Χώρος εκπαίδευσης/επίδειξης/παρακολούθησης: Η κτηριακή υποδομή και η υλικοτεχνική υποδομή του χώρου πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής-επιδεικτικής διαδικασίας. Ως ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται η διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός προβολικού μηχανήματος και η ύπαρξη πυρασφάλειας του χώρου. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπονται από τρεις (3) μέχρι είκοσι (20) θέσεις εκπαιδευόμενων. Για την ασφαλή παραμονή των εκπαιδευόμενων στο εσωτερικό του κτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύσσει το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/ φορείς αφορούν ενδεικτικά, τα κάτωθι θεματικά πεδία:

α) δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,

β) μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής που μειώνουν το κόστος, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,

γ) δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, ενέργεια κ.α.),

δ) προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος,

ε) παρατήρηση άγριων ζώων, θηραμάτων και πτηνών,

στ) μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πρόληψη της υγείας,

ζ) γευσιγνωσία κ.α. Η κατά έτος διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων επίδειξης ή και εκπαίδευσης επί καινοτόμων δράσεων σε ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα, αρκεί για να χαρακτηριστεί ο προσανατολισμός ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ως καινοτόμος.

7) Δραστηριότητες πρόληψης και προάσπισης της υγείας: Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα δύναται να αναπτύσσει δράσεις που προάγουν την ισορροπημένη διατροφή και συμβάλλουν στην προάσπιση της υγείας του επισκέπτη.

Τέτοιες δράσεις μπορούν να αποτελέσουν:

α) η καλλιέργεια φυτών (π.χ. αρωματικών ή και φαρμακευτικών) που διακρίνονται για τις ιδιαίτερες, ευεργετικές για την υγεία, ιδιότητές τους,

β) η παροχή ισορροπημένων θρεπτικά γευμάτων που βασίζονται στο πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής, γ) η διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα διατροφής και πρόληψης της υγείας του ανθρώπου.

8) Αθλητικές δραστηριότητες: Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα δύναται να αναπτύσσει οργανωμένες αθλητικές δράσεις, όπως ιππασία, δράσεις πεζοπορίας/ ποδηλασίας εντός διαδρομών φυσικού περιβάλλοντος, περιηγήσεις, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, αθλοπαιδιές, χώρους ανάπτυξης δραστηριοτήτων (παιδικές χαρές, παιδότοποι κ.α.).

9) Συνεργασίες εμπορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα: Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί για την εξυπηρέτηση των δράσεών του και την επίτευξη των στόχων του να αναπτύσσει συνεργασίες με:

α) γεωργικές ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή/ και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), ή/και Ομάδες Παραγωγών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικών μεθόδων, την εμπορία ή/και την έκθεση μικρής κλίμακας τοπικών αγροτικών προϊόντων, την προβολή και προώθηση αυτών κ.α.,

β) επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με στόχο την μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους,

γ) παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΚΗΜΟ ή επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), για την οικοτεχνική παραγωγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της 4912/1200862 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,

δ) μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο τη γνωριμία και την ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής, τη γνωριμία με τις παραδοσιακές συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα έθιμα και την ανάδειξη του αγροτικού πολιτισμού. Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα δύναται να προσφέρει οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα, πολιτισμικού χαρακτήρα, μνημεία και να διοργανώνει εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση που οι συνεργασίες ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος δραστηριοποιούνται μόνο σε συνεργασίες πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος θεωρείται ως πολιτισμικός/πολιτιστικός.

10. Προστασία του περιβάλλοντος. Η λειτουργία και οι καθημερινές πρακτικές ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος θα πρέπει να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε ό,τι αφορά τη γεωργική δραστηριότητα είναι να τηρούνται οι όροι πολλαπλής συμμόρφωσης. Η λειτουργία του πολυλειτουργικού αγροκτήματος θα πρέπει να αποσκοπεί στον περιορισμό των κύριων επιπτώσεων στο περιβάλλον που σχετίζονται με τον περιορισμό της κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού και της παραγωγής απορριμμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η παρουσία κάδων απορριμμάτων σε όλους τους χώρους του αγροκτήματος και σε ευδιάκριτα σημεία.

Προαιρετικά, μπορούν να υπάρξουν και κάδοι ανακύκλωσης στους χώρους του πολυλειτουργικού αγροκτήματος καθώς και δεξαμενές συλλογής όμβριου ύδατος για περεταίρω χρήση εντός του αγροκτήματος ή/και εφαρμογή αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία του νερού τουλάχιστον κατά 40% της αρδευόμενης έκτασης.

Επίσης, τουλάχιστον το 50% των εν χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να είναι ενεργειακής απόδοσης κατ’ ελάχιστον Α κλάσης. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι οποιουδήποτε τύπου εξοικονόμησης ενέργειας κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνόλου των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων. Προαιρετικά ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί να κάνει χρήση και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση φωτοβολταϊκών κ.α).

Σε περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα εφαρμόζει συνδυαστικά (ταυτόχρονα):

α) τις προαναφερόμενες κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικές καθώς και τις προαιρετικές προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος,

β) η ενεργειακή απόδοση των κύριων κτηρίων που περιλαμβάνει είναι τουλάχιστον ενεργειακής απόδοσης Β΄ κατηγορίας, καθώς και

γ) περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέματα, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος θεωρείται ως περιβαλλοντικός.

11. Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θεσμικά πλαίσια. Η εκμετάλλευση και λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού δωματίων εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4276/2014.

Άρθρο 6
ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

1. Για τη διάκριση του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος από άλλες επιχειρήσεις κατοχυρώνεται σήμα, σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), της παρ. 3 του αρ. 52 του ν. 4235/2014 και της παρούσας απόφασης.

2. Το Σήμα αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό μέρος, δεν μπορεί να παραπέμπει σε άλλα σήματα και μπορεί να φέρει ποιοτικές διαβαθμίσεις.

3. Το Σήμα απονέμεται, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 10 της παρούσας απόφασης.

Η διάρκεια χρήσης του σήματος είναι τρία (3) έτη. Δύο (2) μήνες πριν την εκπνοή της τριετίας, ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ανανέωση της χορήγησης του για ίσο χρονικό διάστημα.

4. Υπέρβαση του χρονικού ορίου των τριών ετών για τον επανέλεγχο της επιχείρησης δεν αίρει την ισχύ χρήσης του χορηγηθέντος Σήματος, με την επιφύλαξη της ευθύνης των αρμοδίων οργάνων.

5. Οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής του κατόχου του Σήματος, συνεπάγεται έκδοση νέου Σήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

6. Στην περίπτωση εκχώρησης της εκμετάλλευσης του Πολυλειτουργικού αγροκτήματος σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος του Σήματος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Άρθρο 7
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»:

α) παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

β) διενεργεί τους ελέγχους του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης,

γ) εκπονεί, κατοχυρώνει και απονέμει το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος,

δ) καταρτίζει, τηρεί, επικαιροποιεί και δημοσιοποιεί ηλεκτρονικό Μητρώο δικαιούχων χρήσης του σήματος,

ε) ενημερώνει τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

στ) Διαβιβάζει στην επιτροπή του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης, τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που διενεργεί.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για τη χορήγηση του σήματος οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία δηλώνονται:

i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου,

ii) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

iii) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει,

iv) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση), και

v) η έδρα του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης.

Επιπλέον, αναγράφονται αναλυτικά:

α) οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος,

β) περιγράφεται η τοποθεσία του αγροκτήματος και

γ) επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Προαιρετικά, μπορεί να δηλώνεται ο προσανατολισμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, όπως περιγράφεται στο αρ. 5 της παρούσας. Στην περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα περιλαμβάνει χώρο εκπαίδευσης/επίδειξης /παρακολούθησης θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται και η δυναμικότητα του χώρου ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευόμενων και αν επιθυμεί ο/η δικαιούχος να χαρακτηριστεί ως επιδεικτικός αγρός, βάσει του αρ. 5 της παρούσας απόφασης.

β. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση σύμπραξης μεταξύ φυσικών προσώπων ή/και νομικών προσώπων κατατίθεται σχετικό συμφωνητικό έγγραφο καθώς και αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης.

γ. Επιχειρηματικό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης τριετούς δράσης.

δ. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα

ε. Οικοδομικές άδειες των κτηρίων του αγροκτήματος ή σχετική νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων (εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων).

στ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο του αγροκτήματος.

ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ.

η Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.

θ. Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους.

ι. Σκαρίφημα ή κάτοψη του αγροκτήματος όπου θα σημειώνονται όλα τα κτίσματα και οι περιοχές δραστηριοτήτων του αγροκτήματος

2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Φυτικό Κεφάλαιο:

i. Σε περίπτωση καλλιέργειας/ χρήσης πιστοποιημένου φυτικού κεφαλαίου κατατίθενται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα

ii. Σε περίπτωση χρήσης αγροπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής κατατίθενται οι σχετικές αποδεικτικές πιστοποιήσεις (π.χ. πιστοποίηση κατά Agro κ.α.)

iii) σε περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας η σχετική άδεια δόμησης όπου απαιτείται και η έγκριση τύπου θερμοκηπίου.

β. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης σχετικής αδειοδότησης.

γ. Εγγραφή ή πιστοποίηση από φορείς της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής μορφής γεωργίας ή κτηνοτροφίας.

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.

ε. Αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. συμφωνητικό συνεργασίας, μνημόνια συνεργασίας κ.α) στην περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς

στ. Στην περίπτωση εστίασης/παρασκευή γευμάτων, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας χώρου εστίασης ή/και παρασκευής γευμάτων.

ζ) Στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται:

ι) αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση κ.α.) με αθλητικούς φορείς (σύλλογος, σωματείο κ.α.) ή/και απόφοιτο Τμημάτων φυσικής αγωγής ή αθλητικών ακαδημιών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος ή/και επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας με φορείς ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και ψυχαγωγίας,

ιι) σε περίπτωση ύπαρξης παιδικών χαρών ή /και παιδότοπων ή/και χώρου αθλοπαιδιών κατατίθεται αντίγραφο της σχετικής αδειοδότησης της εν λόγω λειτουργίας

η) Οποιοιδήποτε είδους συμφωνητικό συνεργασίας για τις συνεργασίες που αφορούν εμπορικού ή/και πολιτισμικού χαρακτήρα δραστηριότητες βάσει του αρ. 6 της παρούσας απόφασης.

θ) Σε περίπτωση ύπαρξης καταλυμάτων στα πλαίσια της αγροτικής δραστηριότητας, άδεια λειτουργίας από τον EOT.

ι) Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση, που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία δράσης/δραστηριότητας που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά περιλαμβάνεται στην έννοια της γενικότερης κατηγορίας δράστηριότητας/δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» τη σχετική Αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τέλη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 8 και άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.

2. Ο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» ελέγχει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου (διοικητικός έλεγχος). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισμένου από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» χρονικού ορίου, η Αίτηση τίθεται στο αρχείο και ενημερώνεται σχετικά.

3. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να επιβεβαιώσει σε κατάλληλο διαμορφωμένο έντυπο τα στοιχεία της Αίτησης και να αξιολογήσει την τήρηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών που καθορίζονται στο άρθρο 5 στην παρούσα απόφαση (συμπλήρωση Εντύπου Ελέγχου).

Η ομάδα ελέγχου απαρτίζεται από τρεις (3) υπαλλήλους του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», η οποία συγκροτείται και μετακινείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Το πόρισμα της ομάδας ελέγχου διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», η οποία είναι υπεύθυνη για τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» αποφασίζει για την πιστοποίηση ή μη του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος και την απονομή ή μη του Σήματος.

Άρθρο 10
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Ο έλεγχος αξιολόγησης και επιτήρησης για την πιστοποίηση ενός αγροκτήματος ως πολυλειτουργικό έγκειται στη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και ύπαρξης των σχετικών αδειοδοτήσεων και δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στην παρούσα απόφαση (άρθρο 5 και 8).

2. Κάθε Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα ελέγχεται επιτόπια ή/και διοικητικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, μετά τη χορήγηση του Σήματος.

Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Οι κάτοχοι του Σήματος οφείλουν:

α) να τηρούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης,

β) να αποδέχονται τους ελέγχους και να εξασφαλίζουν στους ελεγκτές πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους,

γ) να υλοποιούν τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες στη περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης,

δ) να γνωστοποιούν στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» κάθε μεταβολή των δραστηριοτήτων τους, της αλλαγής επωνυμίας και του χαρακτήρα του αγροκτήματος. Η σχετική μεταβολή γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»,

ε) να ανανεώνουν δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει προ της λήξης τους και να ενημερώνουν σχετικώς τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»,

στ) να διακόπτουν άμεσα κάθε χρήση του Σήματος, σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του,

ζ) να καταβάλλουν στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» το τέλος χρήσης του Σήματος,

η) να χρησιμοποιούν το σήμα στην μορφή που έχει εγκριθεί.

Άρθρο 12
ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

1) Χρήση σήματος:

Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται σε έντυπο και διαφημιστικό υλικό ή ως επισήμανση επί της συσκευασίας των προϊόντων οικοτεχνικής παραγωγής.

2) Τέλη:

Για την απονομή και τη χρήση του Σήματος η επιχείρηση καταβάλλει στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», κατά περίοδο χρήσης (τριετία), τέλος χρήσης το οποίο ανέρχεται στα 300 €. Για την εξέταση απονομής του Σήματος από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» καταβάλλεται ποσό 50 € κατά την υποβολή της Αίτησης, το οποίο συμψηφίζεται σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απονομή του Σήματος.

3) Ανάκληση Σήματος:

α) Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του σήματος κατόπιν αίτησης του κατόχου του Σήματος, πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού με βάσει τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει ή τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» ή το αγρόκτημα, αντίστοιχα.

β) Το Σήμα ανακαλείται άμεσα από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Ο/Η κάτοχος του σήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 3874/2010 (151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

2) Αποδεδειγμένα και για δύο συνεχόμενα έτη δεν προάγονται οι στόχοι και δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος.

3) Το πολυλειτουργικό αγρόκτημα άλλαξε χαρακτήρα, ή δεν ανανέωσε τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα ή έπαψε να λειτουργεί.

4) Ο/Η κάτοχος έχει κηρύξει πτώχευση.

5) Ο/Η κάτοχος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα παραβίασης της αγορανομικής νομοθεσίας.

6) Ο/Η κάτοχος έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής του από το Μητρώο Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων.

7) Ο/Η κάτοχος έχει προβεί σκοπίμως σε δήλωση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων.

Άρθρο 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πιστοποίησης και απονομής του σήματος ή ανανέωσης ή ανάκλησης της χρήσης του Σήματος, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης, με ένστασή του προς τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

2.α. Οι ενστάσεις κατά αποφάσεων του Δ.Σ. του «ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ», διαβιβάζονται με αιτιολογημένη έκθεση, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται σχετικά στην αρμόδια επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

β. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή/και παραβάσεων βάσει του αρ. 12 της παρούσας απόφασης ο «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται σχετικά στην αρμόδια επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από:

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο,

β) τον/την Προϊστάμενο/ -η της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, και τον νόμιμο τον/ την νόμιμο/η αναπληρωτή/ -τρία του/της, ως αναπληρωματικό μέλος.

γ) τον/την Προϊστάμενο/ -η της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», ως μέλος και τον νόμιμο τον/την νόμιμο/η αναπληρωτή/-τρια του/της, ως αναπληρωματικό μέλος.

Εισηγητής και γραμματέας της επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Κατά τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης μπορεί να παρίσταται και ο ενιστάμενος και να εκφράσει προφορικά ή/και με υπόμνημα τις απόψεις του.

5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων υπογράφονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Άρθρο 14
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

1. Για την προαγωγή και την εξυπηρέτηση των στόχων της παρούσας απόφασης δύναται η συγκρότηση δικτύου συνεργασίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (ΔΙ.Σ.Π.Α.), υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

2. Μέλη του ΔΙ.Σ.Π.Α. αποτελούν τα αγροκτήματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ή τους έχει χορηγηθεί ΒΤΑ.

3. Η εποπτεία του ΔΙ.Σ.Π.Α. ανήκει και πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, η οποία δύναται να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Υπηρεσία ή/και φορέα κρίνει αυτή αναγκαία για την επίτευξη της εποπτείας.

4. Σκοπός του ΔΙ.Σ.Π.Α είναι:

Α) Η ανάπτυξη της διασύνδεσης των μελών του.

Β) Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για θέματα πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Γ) Η προβολή και προώθηση των Υπηρεσιών των μελών του Δικτύου στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δ) Η ενημέρωση για θέματα που αφορούν εξελίξεις σε θέματα πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Ε) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων και ιδιοκτήτων των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Στ) Η οργάνωση εκδηλώσεων και η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Ζ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προάγει του στόχους ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

5. Το ΔΙ.Σ.Π.Α. μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με οποιοδήποτε φορέα κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού μεταξύ των μελών του.

6. Το ΔΙ.Σ.Π.Α. οφείλει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους να αποστέλλει έκθεση πεπραγμένων στην Διεύθυνση προγραμματισμού και Εφαρμογών.

Άρθρο 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης χορηγείται, ύστερα από αίτηση του/ της ενδιαφερομένου/ης προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, Βεβαίωση Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος (ΒΤΑ).

2. Ο ενδιαφερόμενος/η καταθέτει αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. Επιπλέον καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 105 όπου δηλώνει ότι για όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται εντός του Πολυλειτουργικού του αγροκτήματος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας. Προαιρετικά μπορεί να δηλώνεται και ο προσανατολισμός του αγροκτήματος (άρθρο 4 της παρούσας απόφασης).

3. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών
εκδίδει την ΒΤΑ μετά από έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.

4. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών σε συνεργασία με τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» διαμορφώνει το σχετικό Έντυπο Ελέγχου της παρ. 3 του αρ. 9 της παρούσας απόφασης.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης του Σήματος από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»:

α) Τα αγροκτήματα στα οποία έχει χορηγηθεί ΒΤΑ βάσει των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος άρθρου υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης,

β) όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στην έκδοση ΒΤΑ μεταφέρεται στον «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»,

γ) ο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» οφείλει να προβεί άμεσα σε έλεγχο των αγροκτημάτων στα οποία έχει χορηγηθεί ΒΤΑ, ύστερα από σχετική ενημέρωση του/της κατόχου. Υποχρέωση των κατόχων ΒΤΑ είναι η καταβολή του τέλους των 50 € της παρ. 2 του αρ. 12 της παρούσας απόφασης, πριν τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου.

6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, ενημερώνει τη Δ/νση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, η οποία προβαίνει άμεσα σε ανάκληση της ΒΤΑ.

7. Τυχόν κυρώσεις που απορρέουν από την παρ. 6 του παρόντος άρθρου εξετάζονται από την επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 17

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί
Οικονομίας ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης και Τρόφιμων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ