ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στο θέμα 5.3.10 του έντυπου Ε3, στις σελ. 474 και 475, διορθώνουμε τον πίνακα για την υποχρέωση απογραφής ως κάτωθι:

 

Συνοπτικός πίνακας για την υποχρέωση απογραφής κατά την 31/12/2017 των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία
31/12/2016 31/12/2017 Κόστος Πωληθέντων 20172
Τζίρος1 Απογραφή Τζίρος1 Απογραφή
<150 Όχι <150 Όχι 0 + ΑΧ - 0
<150 Όχι <150 Προαιρετικά 0 + ΑΧ - ΤΑ
<150 Όχι >150 Υποχρεωτικά 0 + ΑΧ - ΤΑ
<150 Προαιρετικά για πρώτη φορά <150 Υποχρεωτικά (λόγω τριετίας) ΑΑ + ΑΧ - ΤΑ
<150 Υποχρεωτικά (λόγω προαιρετικής απογραφής το 2014) <150 Υποχρεωτικά ΑΑ + ΑΧ - ΤΑ
<150 Υποχρεωτικά (λόγω προαιρετικής απογραφής το 2013) >150 Υποχρεωτικά ΑΑ + ΑΧ - ΤΑ
<150 Υποχρεωτικά (λόγω προαιρετικής απογραφής το 2013) <150 Προαιρετικά ΑΑ + ΑΧ - ΤΑ
<150 Υποχρεωτικά (λόγω προαιρετικής απογραφής το 2013) <150 Όχι 0 + ΑΧ - 0
>150 Υποχρεωτικά >150 Υποχρεωτικά ΑΑ + ΑΧ - ΤΑ
>150 Υποχρεωτικά <150 Προαιρετικά ΑΑ + ΑΧ - ΤΑ
>150 Υποχρεωτικά <150 Όχι ΑΑ + ΑΧ - 0
Περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαλλαγή βάσει ΠΟΛ.1019/2015
>150 Όχι (λόγω απαλλαγής)3 >150 Όχι (λόγω απαλλαγής) 0 + ΑΧ - 0
>150 Όχι (λόγω απαλλαγής) >150 Προαιρετικά 0 + ΑΧ - ΤΑ
>150 Όχι (λόγω απαλλαγής) <150 Όχι 0 + ΑΧ - 0
>150 Όχι (λόγω απαλλαγής) <150 Προαιρετικά 0 + ΑΧ - ΤΑ