Στο βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018» και στις σελίδες 507-516 όπου παρουσιάζεται πλήρες παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα Ε του εντύπου Ε3, εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί ότι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης το τυχόν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αναγράφεται στο έντυπο Ε1 και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια παρατίθεται ορθά το εν λόγω παράδειγμα με την περαιτέρω διόρθωσή ορισμένων αριθμητικών λαθών στα οποία παρείσφρησε ο «δαίμων του τυπογραφείου».

 

5.6.6 Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακα Ε’ - Απλογραφικά βιβλία

Έστω ότι στην ατομική επιχείρηση του Παπαδημητρίου Χ. με δραστηριότητες εμπορία και παροχή υπηρεσιών, η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία, προέκυψαν κατά το φορολογικό έτος 2017 τα παρακάτω δεδομένα:

Είδος κονδυλίου Ευρώ
Πωλήσεις εμπορευμάτων 300.000
Επιστροφές πωλήσεων 20.000
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (1) 15.000
Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων (12) 6.000
Έσοδα από επιστροφές δασμών 500
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300
Ζημίες από πώληση παγίων 3.000
Κέρδη από εκποίηση παγίων 7.000
Αγορές εμπορευμάτων 130.000
Επιστροφές αγορασθέντων εμπορευμάτων 10.000
Αμοιβές προσωπικού (2) 40.000
Εργοδοτικές εισφορές (3) 11.200
Παροχές σε είδος στο προσωπικό 1.200
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (4) 17.500
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 2.000
Αποσβέσεις παγίων (5) 12.000
Τόκοι και συναφή έξοδα 1.500
Διάφορα λοιπά έξοδα (6) 19.000
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών (7) 3.500
ΕΝΦΙΑ έτους (8) 6.500
Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.500
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (9) 7.000
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 3.000
Δαπάνες για την οργάνωση & διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων (10) 2.500
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης (11) 6.000
Τέλος επιτηδεύματος 1.000

Παρατηρήσεις:

(1) Εμπεριέχονται 4.000 € από υπηρεσίες που παρείχε η επιχείρηση, τα οποία θα φορολογηθούν κατά το έτος 2018 οπότε και είναι απαιτητά.

(2) Περιλαμβάνεται ποσό 2.500 € που αφορά ασφαλιστικές εισφορές της χρήσης 2017 που δεν έχουν καταβληθεί.

(3) Περιλαμβάνεται ποσό 4.800 € που αφορά εργοδοτικές εισφορές της χρήσης 2017 που δεν έχουν καταβληθεί.

(4) Περιλαμβάνεται ποσό 1.500 € που αφορά ασφαλιστικές εισφορές της χρήσης 2017 και δεν έχει καταβληθεί, ενώ 7.000 € αφορούν δόσεις ρύθμισης προηγούμενου έτους.

(5) Οι λογιστικές αποσβέσεις παγίων έχουν υπολογιστεί με συντελεστή 15% (80.000 x 15% = 12.000 €, ενώ ο φορολογικός συντελεστής απόσβεσης ορίζεται σε ποσοστό 10%, άρα οι φορολογικές αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 80.000 x 10% = 8.000 €.

(6) Περιλαμβάνονται 3.000 € που αποτελούν δαπάνες άνω των 500 € που εξοφλήθηκαν με μετρητά και δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.

(7) Περιλαμβάνονται 1.000 € μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ, τα οποία δεν εκπίπτουν ούτε από τη φορολογία εισοδήματος.

(8) Περιλαμβάνεται ποσό 2.500 € που αφορά τη χρήση 2017 και δεν έχει καταβληθεί.

(9) Περιλαμβάνεται ποσό 2.000 € το οποίο δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

(10) Περιλαμβάνεται ποσό 500 € το οποίο δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

(11) Το τεκμαρτό ενοίκιο έχει υπολογιστεί με ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας, ήτοι 200.000 x 3% = 6.000 €, ενώ φορολογικά τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3%, ήτοι 200.000 x 3% = 6.000 €.

(12) Το έσοδο από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων αναγράφεται απευθείας στα έντυπα Ε1 και Ε2.

Περαιτέρω, η εν λόγω επιχείρηση για τη χρήση 2016 είχε υπολογίσει 17.000 €, ως τελικό απόθεμα χρήσης. Κατά τις 31/12/2017 η επιχείρηση κάνει φυσική απογραφή των αποθεμάτων της, από την οποία προκύπτει πραγματικό τελικό απόθεμα χρήσης 20.000 €.

 

1) Πίνακας συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης

Περιγραφή

Λογιστική βάση Φορολογική βάση Διαφορά Χαρακτηρισμός διαφοράς
Πωλήσεις εμπορευμάτων 300.000 300.000 0
Επιστροφές πωλήσεων -20.000 -20.000 0
Έσοδα από παροχή υπηρεσίών 15.000 11.000 -4.000 Προσωρινή
Έσοδα από επιστροφές δασμών 500 500 0
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300 1.300 0
Ζημίες από πώληση παγίων -3.000 -3.000 0
Κέρδη από εκποίηση παγίων 7.000 7.000 0
Αγορές εμπορευμάτων -130.000 -130.000 0
Επιστροφές αγορασθέντων αγαθών 10.000 10.000 0
Απόθεμα αρχής -17.000 -17.000 0
Απόθεμα τέλους 20.000 20.000 0
Αμοιβές προσωπικού -40.000 -40.000 0
Ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν 0 2.500 2.500 Προσωρινή
Εργοδοτικές εισφορές -11.200 -6.400 4.800 Προσωρινή
Παροχές σε είδος στο προσωπικό -1.200 -1.200 0
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία -10.500 -16.000 -5.500 Προσωρινή
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού -2.000 0 2.000 Προσωρινή
Αποσβέσεις παγίων -12.000 -8.000 4.000 Προσωρινή
Τόκοι και συναφή έξοδα -1.500 -1.500 0
Διάφορα λοιπά έξοδα -19.000 -16.000 3.000 Μόνιμη
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών -3.500 -2.500 1.000 Μόνιμη
ΕΝΦΙΑ -6.500 -4.000 2.500 Προσωρινή
Πρόστιμα και προσαυξήσεις -1.500 0 1.500 Μόνιμη
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων -7.000 -5.000 2.000 Μόνιμη
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες -3.000 0 3.000 Μόνιμη
Δαπάνες για την οργάνωση & διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων -2.500 -2.000 500 Μόνιμη
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης 0 -6.000(*) -6.000 Μόνιμη
Τέλος επιτηδεύματος -1.000 0 1.000 Μόνιμη
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη / Διαφορά βάσεων 61.400 73.700 12.300

(*) Το ποσό των 6.000 καταχωρείται στον πίνακα συμφωνίας Λ-Φ βάσης μόνο στη φορολογική βάση, ως έξοδο για το λόγο ότι ως τεκμαρτό έσοδο θα φορολογηθεί απευθείας με τη δήλωση φορολογίας φυσικών προσώπων Ε1.

Σημ.: Σύμφωνα με την περ. ζ) του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

 

2) Υπολογισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, φόρου εισοδήματος και καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου

Λογιστικά κέρδη 61.400
Φορολογητέα κέρδη 73.700
Φόρος εισοδήματος 2017 (20.000 x 22%) + (10.000 x 29%) + (10.000 x 37%) + (33.700 x 45%) = 26.165
Καθαρά λογιστικά κέρδη 61.400 - 26.165 = 35.235

 

3) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός) (300.000 - 20.000 + 15.000) 295.000
Λοιπά συνήθη έσοδα (500 + 1.300) 1.800
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) (17.000 - 20.000) 3.000
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (130.000 - 10.000) -120.000
Παροχές σε εργαζόμενους (40.000 + 11.200 + 1.200 + 2.000) -54.400
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων -12.000
Λοιπά έξοδα και ζημιές (3.000 + 10.500 + 19.000 + 3.500 + 6.500 + 1.500 + 7.000 + 3.000 + 2.500 + 1.000) -57.500
Λοιπά έσοδα και κέρδη (7.000) 7.000
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -1.500
Αποτέλεσμα προ φόρων 61.400
Φόροι -26.165
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 35.235

Σημ. Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων. (ΣΛΟΤ.1153/2016)

 

4) Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

 
Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση
Επωνυμία (άρθ. 29 παρ. 3α) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.
Νομικός τύπος (άρθ. 29 παρ. 3β) Ατομική Επιχείρηση
Περίοδος αναφοράς (άρθ. 29 παρ. 3γ) 01/01/2016 – 31/12/2016
Έδρα (άρθ. 29 παρ. 3δ) Αγησιλάου 10, Αθήνα
Δημόσιο Μητρώο (άρθ. 29 παρ. 3ε) Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 10546
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Υπό εκκαθάριση (άρθ. 29 παρ. 3ζ) Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Κατηγορία Οντότητας (άρθ. 29 παρ. 3η) Πολύ μικρή οντότητα.
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (άρθ. 29 παρ. 3θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το ν. 4308/14.
Καταστάσεις που καταρτίζονται (άρθ. 29 παρ. 34) Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/2014.
Σημειώσεις: -
Ο επιχειρηματίας Ο λογιστής

 

5) Συμπλήρωση Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρα 22 και 23 ν.4172/2013)
Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά.
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
(1) (2) (3) (4)
1. Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (περ. α’, αρθ 23) 2001
2. Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ. β’, αρθ.23) 2002 3.000,00
3. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ. γ’, αρθ. 23) 2003
4. Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ. δ’, αρθ. 23) 2004
5. Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ. ε’, αρθ. 23) 2005 1.500,00
6. Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (περ. στ’, αρθ.23) 2006
7. Φόροι – τέλη που δεν εκπίπτουν (περ. ζ’, αρθ. 23) 2007 2.000,00
8. Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ. η’, αρθ. 23) 2008
9. Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (περ. θ’, αρθ. 23) 2009
10. Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περ. ι’, αρθ. 23) 2010
11. Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια’, αρθ.23) 2011 500,00
12. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περ. ιβ’, αρθ. 23) 2012 3.000,00
13. Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (περ. ιγ’ άρθρου 23) 2013
14. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιδ’ άρθρου 23) 2023
15. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 2020 2.000,00

Λοιπά

16. Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ. 4, άρθρου 48) 2014
17. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων – Υποκεφαλαιοδότηση (άρθ. 49, ν.4172/2013) 2015
18. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (αρθ. 52 & 54, ν. 4172/2013) 2016
19. Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2017
20. Δαπάνες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2018
21. Δαπάνες απαλλασσόμενων Νομικών Προσώπων 2019
22. Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο 2021
23. Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2022
24. Ζημία χρήσης των εταιρειών που λειτουργούν ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001 2024
25. Υπερβάλλον ποσό δαπανών πολιτιστικών χορηγιών (άρθρο 12 παρ. 1 ν. 3525/2007) 2025
26. Δαπάνες επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής (άρθρο 8 ν.3905/2010) 2026
…………………………………………………………………………………………….. …….
ΣΥΝΟΛΟ 2100 12.000,00

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν συμπεριλάβαμε στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης τις προσωρινές διαφορές, τις αναγράψαμε στον Πίνακα Ε του Ε3.

 

6) Συμπλήρωση Πίνακα Δ Εντύπου Ε3

Επιμερισμός

Δαπάνες Σύνολο Εμπορική δραστηριότητα (75%) Παροχή υπηρεσιών (25%)
Εισφορές σε ταμεία ΟΑΕΕ κλπ. 10.500 7.875 2.625
Αμοιβές προσωπικού 54.400 40.800 13.600
Παροχές τρίτων, φόροι-τέλη 11.000 8.250 2.750
Έξοδα από ιδιόχρηση 6.000 4.500 1.500
Διάφορα έξοδα 36.000 27.000 9.000
Τόκοι & συναφή έξοδα 1.500 1.125 375
Αποσβέσεις (*) 12.000 10.000 0
Σύνολο δαπανών 131.400 101.550 29.850

(*) Θεωρούμε ότι οι αποσβέσεις αφορούν μόνο την εμπορική δραστηριότητα.

Πίνακας Δ – Οικονομικά δεδομένα (απλογραφικά – διπλογραφικά)
Εμπορική δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών Σύνολο

Δ1

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 100 280.000 400 15.000 500 295.000
(α) Εμπορεύματα  
Εμπορεύματα έναρξης 101 17.000
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) 102 120.000
Απομείωση εμπορευμάτων 103
Εμπορεύματα λήξης 104 20.000
(β) Λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας 105    
(γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων – Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων (μείον) 534
Δ2 Κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας (α+β-γ) 537 117.000
Δ5 Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών 401  
Δ6 Σύνολο (Δ2+Δ3+Δ4+Δ5) 120 117.000 420 0 520 117.000
Δ7 Μικτός κέρδος (Δ1-Δ6) 121 163.000 421 15.000 521 178.000
Δ8 Λοιπά έσοδα εξαιρουμένων των πιστωτικών τόκων 122 8.800 422 522 14.800
Δ9 Λοιπά έξοδα εξαιρουμένων των τόκων κι αποσβέσεων 123 88.425 423 29.475 523 117.900
Δ10 Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (Δ7+Δ8-Δ9) 124 83.375 424 -14.475 524 68.900
Δ11 Αποσβέσεις 125 12.000 425 0 525 12.000
Δ12 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) 126 71.375 426 -14.475 526 56.900
Δ13 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 127 427 527 0
Δ14 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 128 1.125 428 375 528 1.500
Δ15 Αποτελέσματα προ φόρου 129 70.250 429 -14.475 529 55.400

Σύμφωνα με την ΣΛΟΤ 1239/2016 από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας). Τα σχετικά ποσά δε λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα. […] η επιλογή του τρόπου παρακολούθησης των τεκμαρτών εξόδων και εσόδων ιδιόχρησης ακινήτων επαφίεται σε απόφαση της οντότητας, χωρίς να απαιτείται για τη φορολογική βάση η εγγραφή σε κάποιο ημερολόγιο ή στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Η καταγραφή των σχετικών ποσών στα διάφορα φορολογικά έντυπα (E1, Ε3, κλπ.), τα οποία συνιστούν μέρος των λογιστικών αρχείων κατά το νόμο 4308/2014 είναι ένας κατάλληλος τρόπος παρακολούθησης δεδομένου ότι διασφαλίζει απολύτως τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Συνεπώς, ο Κωδικός 122, προκύπτει ως εξής:

Έσοδα από επιστροφές δασμών 500
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300
Κέρδη από εκποίηση παγίων 7.000
Σύνολο κωδ. 122 8.800

Για τη συμπλήρωση ορισμένων κωδικών έγιναν οι εξής υπολογισμοί:

Αμοιβές προσωπικού 40.000
Εργοδοτικές εισφορές 11.200
Παροχές σε είδος στο προσωπικό 1.200
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 2.000
Σύνολο 54.400
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών 3.500
ΕΝΦΙΑ 6.500
Τέλος επιτηδεύματος 1.000
Σύνολο 11.000
Ζημίες από πώληση παγίων 3.000
Διάφορα λοιπά έξοδα 19.000
Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.500
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων 7.000
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 3.000
Δαπάνες ψυχαγωγίας 2.500
Σύνολο 36.000

 

7) Συμπλήρωση Πίνακα Ε Εντύπου Ε3

Στον πίνακα Ε’ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ως προσωρινή διαφορά (temporary difference) ορίζεται η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα αναμένει να επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ενσώματα πάγια 700 708 716 724
άυλα στοιχεία 701 709 717 725
χρηματοοικονομικά στοιχεία 702 710 718 726
προβλέψεις 703 711 719 727
λοιπές διαφορές ενεργητικού 704 712 720 728
λοιπές διαφορές παθητικού 705 713 721 729
διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων 706 15.000 714 11.000 722 730 4.000
διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων 707 82.200 715 71.900 723 10.300 731
ΣΥΝΟΛΟ 732 10.300 733 4.000
Ετεροχρονισμός εσόδων Λ.Β. (κωδ. 706) Φ.Β. (Κωδ. 714)
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών από υπηρεσίες 15.000 11.000
Σύνολο 15.000 11.000
Διαφορά (Κωδ. 730 & 733) -4.000
Ετεροχρονισμός εξόδων Λ.Β. (κωδ. 707) Φ.Β. (Κωδ. 715)
Αμοιβές προσωπικού 40.000 37.500
Εργοδοτικές εισφορές 11.200 6.400
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία 10.500 16.000
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 2.000 0
Αποσβέσεις παγίων 12.000 8.000
ΕΝΦΙΑ 6.500 4.000
Σύνολο 82.200 71.900
Διαφορά (Κωδ. 723 & 732) 10.300

 

8) Συμπλήρωση Πίνακα ΣΤ εντύπου Ε3

Ο Πίνακας ΣΤ συμπληρώνεται μόνο από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις) και τηρούν απλογραφικά βιβλία, καθώς αναμορφώνουν τα κέρδη τους κατά περίπτωση επί του πίνακα αυτού και το τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα μεταφέρεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)
Εμπορική δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών Σύνολο
(α) Αποτελέσματα προ φόρου 140 70.250 440 -14.850 540 55.400
(β) Πλέον: Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ – Φορολογικής βάσης 141 8.725 441 1.575 541 10.300
(γ) Μείον: Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ – Φορολογικής βάσης 142 0 442 4.000 542 4.000
(δ) Πλέον: Δαπάνες μη εκπιπτόμενες 143 9.000 443 3.000 543 12.000
(ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα 144 444 544 0
(στ) Μείον: Το κέρδος του άρθρ. 71 του ν. 3842/2010 145 445 545 0
(ζ) Μείον: Κέρδη από διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 6 άρθρου 29 ν.4172/2013) 146 446 546 0
(η) Μείον: Έκπτωση ποσών λόγω απασχόλησης αναπήρων (παρ. 10, άρθρ. 4, ν.3522/2006) 147 447 547 0
(θ) Μείον: Αξία πώλησης οχήματος Ι.Χ. (άρθρ. 5, ν.1146/1972) 148 448 548 0
(ι) Μείον: Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων 149 449 549 0
(ια) Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α ν. 4172/2013) 150 450 550 0
(ιβ) Μείον: Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου (παρ. 9-13 άρθρο 73 ν.3842/2010) 151 451 551 0
Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (α+β+-γ+δ-ε-στ-ζ-η-θ-ι-ια-ιβ) 152 89.600 452 -14.275 552 73.700
Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική βιολογική δραστηριότητα         553 0
Καθαρό εισόδημα περ. στ΄, παρ. 2, άρθρου 12, ν.4172/2013     453   554 0
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα         555 73.700

Παρατηρήσεις:

  • Κωδικός 141: Αναγράφονται οι θετικές διαφορές του κωδικού 732, οι οποίες προστίθενται στα λογιστικά κέρδη.
  • Κωδικός 142: Αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 733, οι οποίες αφαιρούνται από τα λογιστικά κέρδη.
  • Οι θετικές και οι αρνητικές διαφορές των κωδικών 141 και 142 αντίστοιχα έχουν επιμεριστεί σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερισμού του πίνακα στο σημείο 6 του παραδείγματος (εμπορική δραστηριότητα 75% - παροχή υπηρεσιών 25%), εκτός από την διαφορά των αποσβέσεων (σ.σ. 4.000) η οποία εξ’ ολοκλήρου βαρύνει την εμπορική δραστηριότητα.
  • Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφώνει τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική δραστηριότητα το οποίο εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση θα μεταφερθεί στον έντυπο Ε1.
  • Για περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης και δεν έχει συμπληρωθεί ο πίνακας Ε, οι ανωτέρω κωδικοί 141 και 142 δεν χρησιμοποιούνται.

 

9) Αν επρόκειτο για νομικό πρόσωπο που τηρεί απλογραφικά βιβλία έστω «ΑΛΦΑ Ο.Ε.», τότε τα ανωτέρω σημεία 2, 3 και 4 θα διαμορφώνονταν ως εξής:

Υπολογισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, φόρου εισοδήματος και καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου

Λογιστικά κέρδη 61.400
Φορολογητέα κέρδη 73.700
Φόρος εισοδήματος 2016 73.700 x 29% = 21.373
Καθαρά λογιστικά κέρδη 61.400 - 21.373 = 40.027

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

ΑΛΦΑ Ο.Ε.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός) (300.000 - 20.000 + 15.500) 295.000
Λοιπά συνήθη έσοδα (500 + 1.300) 1.800
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) (17.000 - 20.000) 3.000
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (130.000 - 10.000) -120.000
Παροχές σε εργαζόμενους (40.000 + 11.200 + 1.200 + 2.000) -54.400
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων -12.000
Λοιπά έξοδα και ζημιές (3.000 + 10.500 + 2.000 + 19.000 + 3.500 + 6.500 + 1.500 + 7.000 + 3.000 + 2.500 + 1.000) -57.500
Λοιπά έσοδα και κέρδη (7.000) 8.300
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -1.500
Αποτέλεσμα προ φόρων 61.400
Φόροι -21.373
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 40.027

 

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων

ΑΛΦΑ Ο.Ε.
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2017

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

 
Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση
Επωνυμία (άρθ. 29 παρ. 3α) ΑΛΦΑ Ο.Ε.
Νομικός τύπος (άρθ. 29 παρ. 3β) Ομόρρυθμή εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (άρθ. 29 παρ. 3γ) 01/01/2016 – 31/12/2016
Έδρα (άρθ. 29 παρ. 3δ) Αγησιλάου 10, Αθήνα
Δημόσιο Μητρώο (άρθ. 29 παρ. 3ε) Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 10546
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Υπό εκκαθάριση (άρθ. 29 παρ. 3ζ) Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Κατηγορία Οντότητας (άρθ. 29 παρ. 3η) Πολύ μικρή οντότητα.
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (άρθ. 29 παρ. 3θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το ν. 4308/14.
Καταστάσεις που καταρτίζονται (άρθ. 29 παρ. 34) Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/2014.
Σημειώσεις: -
Ο επιχειρηματίας Ο λογιστής

Προσοχή! Τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία δεν συμπληρώνουν τον πίνακα ΣΤ' καθόσον η αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών τους γίνεται στο έντυπο Ν. Ως εκ τούτου, μετά τη συμπλήρωση του πίνακα Δ μεταφέρουν το αποτέλεσμά τους στο έντυπο Ν για τυχόν φορολογική αναμόρφωση (δαπάνες μη εκπιπτόμενες, απαλλασσόμενα μερίσματα, κ.λπ.) και φορολόγηση στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (σχετ. ΠΟΛ.1072/2018), το οποίο συμπληρώνεται ως κάτωθι: