Στο έντυπο Ε1 (θ.4Δ1.1.6) στη σελ. 220, εκ παραδρομής αναγράφεται ως συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων ποσοστό 10%, αντί του ορθού 15%. Συνεπώς, το εν λόγω παράδειγμα τροποποιείται ως εξής:

  • Ο Έλληνας μπορεί να λάβει ως πίστωση φόρου το ποσό των 100.000 x 20% x 12,5% = 2.500 ευρώ, τηρουμένου του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
  • Όμως, βάσει άρθρου 9 παρ. 2 του ΚΦΕ, η μείωση του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, ήτοι το ποσό των 17.500 x 15% = 2.625 ευρώ.
  • Οπότε, τελικά θα συμψηφιστεί το ποσό των 2.5000 ευρώ και ο Έλληνας θα πληρώσει 125 ευρώ φόρο στην Ελλάδα.
  • Κωδ. 295: 17.500

Κωδ. 683: 2.500 (ο κωδ. 683 συμπληρώνεται με το ποσό των 2.500 και ο συμψηφισμός γίνεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης)