Στη σελίδα 570 το περιεχόμενο του θ.3 «Μεταφορά του ποσού της φορολογικής αναμόρφωσης» που αφορά το έντυπο της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

Το σύνολο (Πίνακας Ι: Κωδικός 2100) που προκύπτει από τη φορολογική αναμόρφωση μεταφέρεται επιμεριζόμενο (όχι αυτόματα) για τις ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς 143, 243, 343, 443 και στον 543 (το σύνολο) στον Πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων το ποσό του κωδικού 2100 μεταφέρεται αυτόματα στον κωδικό 455 του εντύπου Ν.