Ερώτηση

54AA. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΗΤΑΝ,ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΕΙ Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ,ΣΤΟΝ 309 Η ΣΤΟΝ 310 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΠΑ;

Απάντηση

Βάσει των όσων ήδη απαντήσαμε στο ερώτημα σας, όπως αυτό αρχικά διατυπώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 ορίζεται πως “δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται“. Ο ΦΠΑ που εκπέστηκε στις περιπτώσεις αυτές δεν επιστρέφεται στο δημόσιο.

Όμως επειδή πρέπει να συμφωνεί το σύνολο των εκροών των λογιστικών σας βιβλίων με το σύνολο των έκκροών του κωδικού 311 της περιοδικής δήλωσης, θεωρούμε ορθό να καταχωρήσετε την αξία των κατεστραμένων αποθεμάτων στον κωδικό 309, όχι στον κωδ. 310 και αυτό διότι με βάση τα προαναφερθέντα έχει ήδη αναγνωριστεί το δικαίωμα έκτωσης εφόσον η καταστροφή είναι αποδεδειμγένη.

Στο κωδικό 310 καταχωρούνται οι τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις από  καταστροφές ή κλοπές.