ΠΟΛ.1025/23.2.2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α΄) περί επιβολής εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης κατά την 31η Δεκεμβρίου
2008.
3. Την υπ’ αριθ. 1006003/40/Α0006/20.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την καταβολή του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης.
6. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον
Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε, μέχρι 16 Μαρτίου 2009 την προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 που κανονικά έληγε στις 16 Φεβρουαρίου 2009.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ