ΠΟΛ.1026/19.2.2009

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008)

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με σχέδιο νόμου που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3697/2008, που προέβλεπαν τη φορολόγηση, με συντελεστή φόρου 10%, του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (β) των μη μισθωτών – επαγγελματιών, για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση και από ελευθέριο επάγγελμα.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν και για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) αφορολόγητο το ποσό των 10.500 ευρώ.
Ύστερα από τα προαναφερόμενα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009:
α) Δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω Κωδικών Αριθμών:
- Κωδ. 019-020 του Πίνακα 2.11.
- Κωδ. 411-412 του Πίνακα 4Ζ.5.
- Κωδ. 509-510 του Πίνακα 4Ζ.7.
β) Στους Κωδ. 423-424 του Πίνακα 4Ζ.5 αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από τη συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες παντός τύπου, του υπόχρεου ή της συζύγου, αντίστοιχα.
γ) Στους Κωδ. 521-522 του Πίνακα 4Ζ.7 αναγράφεται το συνολικό καθαρό εισόδημα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες, του υπόχρεου ή της συζύγου, αντίστοιχα.
2. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λπ.) δεν μεταβλήθηκαν και επομένως και για τη χρήση 2008 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2009) θα ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα έτη, με τη διευκρίνιση ότι, λόγω αλλαγής του Τελωνειακού Κώδικα (άρθρο 126 του Ν.2960/2001) με το άρθρο 29 του Ν.3634/2008, για τα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ οι μειώσεις λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται με τους παρακάτω συντελεστές, που παρατίθενται για διευκόλυνσή σας:

Μείωση λόγω παλαιότητας

Ποσοστό (%)
μείωσης ανά μήνα
Για τον 1ο χρόνο κυκλοφορίας 1,30
Για τον 2ο χρόνο κυκλοφορίας 0,70
Για τον 3ο χρόνο κυκλοφορίας 0,50
Για τα 5 επόμενα χρόνια (4ο-8ο) 0,40
Για τα 3 επόμενα χρόνια (9ο-11ο) 0,30
Για τα 2 επόμενα χρόνια (12ο-13ο) 0,20
Για τα επόμενα χρόνια 0,10

Στον συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια 1.500. Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας