ΠΟΛ.1027/24.2.2009

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 5.2.2009 από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27/Α’/16.2.2009 και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
1. Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του κάθε επιτηδευματίας την 31.12.2008, που έχει λάβει αριθμό μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), έχουν τεθεί σε ανάλωση, έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στα προαναφερόμενα αποθέματα που έχει στην κυριότητά του ο υπόχρεος σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος, ισόποσος με τη διαφορά φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 1.1.2009. Δηλαδή τη διαφορά του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που εισπράχθηκε μέχρι 31.12.2008 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτού που ισχύει από 1.1.2009, καθώς επίσης και του ΦΠΑ. Ειδικότερα, επί της ποσότητας των προαναφερόμενων αποθεμάτων, με την προϋπόθεση ότι τα αποθέματα εκφράζονται σε χιλιόλιτρα, ο εφάπαξ φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10,71 ανά χιλιόλιτρο. Εξαιρετικά, υπολογίζεται με συντελεστή 10,17 ανά χιλιόλιτρο στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.
2. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’).
3. Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ δεν πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3634/2008, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 16.2.2009 από τον υπόχρεο με την υποβολή δήλωσης σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ΔΟΥ. Ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερομηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ επιστρέφεται στον φορολογούμενο και ένα παραμένει στη ΔΟΥ. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ οφειλόμενου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
4. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 (παρ. 2 του άρθρου 1 όπως ισχύουν), καθώς και οι κυρώσεις περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Για τη διαδικασία βεβαίωσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
5. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1020977/116/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1022/16.2.2009 ΑΥΟΟ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου και σας κοινοποιήθηκε, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και της πράξης καταλογισμού, όπως τα συνημμένα στην απόφαση αυτή υποδείγματα.
6. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1021878/12/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1025/23.2.2009 ΑΥΟΟ, η προθεσμία υποβολής δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης, παρατάθηκε μέχρι 16.3.2009.

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ