ΠΟΛ.1030/26-2-2009:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 88 του N. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α/16-2-2009) περί αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄/16- 2-2009), με τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Ν. 3634/2008 και σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3634/2008 δίδεται η δυνατότητα στους συζύγους να επιλέξουν και να υποβάλλουν την κοινή δήλωσή τους, είτε στη ΔΟΥ του συζύγου, είτε της συζύγου, όταν ο κάθε σύζυγος υπάγεται στην αρμοδιότητα διαφορετικής ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να τηρήσουν αυτή την επιλογή τους για πέντε οικονομικά έτη.

Οι διατάξεις αυτές ίσχυαν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2009 και μετά.

Επισημαίνεται ότι, με τις κοινοποιούμενες νέες διατάξεις αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 3634/2008 και ισχύουν για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το οικον. έτος 2010 και μετά.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ