ΠΟΛ.1031/4.3.2009

Περί της καταβολής ή μη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών

Με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι «δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος αν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, περιλαμβανομένης και της αξίας του ειδικού σήματος, οι τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα, καθώς και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, για τη μεταβίβαση τέλος χαρτοσήμου και ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών».
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’) ορίζεται ότι, οι μεταβιβάσεις της κυριότητας με επαχθή αιτία των ενάριθμων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που πραγματοποιούνται από 1.1.2000, γίνονται με απλή πράξη των μερών η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ολοκληρώνονται με τη βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων διευκρινίστηκε ότι (ΕΥΟ 1117903/1226/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1249/16.12.1999), θα πρέπει προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια ΔΟΥ στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές του νόμου τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Επίσης ότι, για να πραγματοποιηθούν οι κατά τα πιο πάνω μεταβιβάσεις οχημάτων, υφίσταται υποχρέωση των ΔΟΥ να ελέγχουν αν υπάρχει φορολογική ενημερότητα του πωλητή με βάση το προσκομιζόμενο αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β’) ΑΥΟ και να βεβαιώσουν στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’) ορίζεται ότι το τέλος άδειας οχήματος που επιβάλλεται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας οχήματος, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α’), καθώς και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος που επιβάλλεται για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2873/2000, εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, με την οποία θα καθοριστεί η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεών του.
4. Σε εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του νόμου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 (ΦΕΚ 365/Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία ορίζεται ότι, από 1.4.2004 καταργείται και η υποχρέωση της ΔΟΥ που απορρέει από τις διατάξεις του Ν.Δ.1146/1972 και του Ν.2753/1999 για τη βεβαίωση καταβολής επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων.
Όπως διευκρινίστηκε (ΕΥΟ 1024962/282/Τ.&Ε.Φ./23.3.2004), στην περίπτωση μεταβίβασης ενάριθμων αυτοκινήτων και μοτοσικλέτας, δεν θα ελέγχεται εφεξής η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους μεταβίβασης και των τυχόν οφειλόμενων προγενέστερων ετών. Εξυπακούεται ότι, τα τέλη αυτά θα οφείλονται καθώς και το κατά περίπτωση πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.
5. Κατόπιν των ανωτέρω ρυθμίσεων, με την υπ’ αριθ. 1092634/698-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755/Β’) ΑΥΟΟ όπως αυτή ισχύει από 1.1.2005, καταργήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 ΑΥΟ.
Με βάση τα ανωτέρω έγινε δεκτό (ΕΥΟΟ 1102258/7766-11/0016/ΠΟΛ.1147/22.12.2004) ότι, από το χρόνο έναρξης της ισχύος της υπ’ αριθ. 1092634/698-11/0016/10.11.2004 ΑΥΟΟ, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών θαλάσσιων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμόπτερων που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος.
6. Ειδικά, για την ακινησία των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α’) ορίζεται ότι, η θέση του αυτοκινήτου οχήματος για οποιονδήποτε λόγο σε ακινησία (εκούσια) ή αναγκαστική λόγω ανωτέρας βίας (καταστροφή, κλοπή, υπεξαίρεση κ.λπ.), έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή του από τα τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η θέση του οχήματος σε κατάσταση ακινησίας δεν προϋποθέτει ούτε σχετίζεται με την καταβολή ή μη τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος ή παρελθόντων ετών.
Ενόψει των προαναφερόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3220/2004, από 1.4.2004 καταργήθηκε η υποχρέωση των ΔΟΥ αναφορικά με τον έλεγχο για την οφειλή ή μη των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και τούτο λόγω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της είσπραξης του τέλους άδειας και του τέλους μεταβίβασης υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
β) Μετά την κατάργηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 ΑΥΟ από 1.1.2005, επί των μεταβιβάσεων από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2523/1997, έχουν καταστεί εφεξής ανενεργείς.
γ) Για τη θέση σε κατάσταση ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, δεν εξετάζεται αν υφίστανται ή όχι οφειλές τελών κυκλοφορίας τρέχοντος ή παρελθόντων ετών.
Η άρση της ακινησίας συνεπάγεται την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η άρση. Συνεπώς, εφόσον υφίστανται οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, αυτά εξακολουθούν να οφείλονται καθόσον το δικαίωμα του δημοσίου για τη βεβαίωση των τελών αυτών παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από το έτος που αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 249 του Α.Κ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου έβδομου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), προβλέπεται η βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ των τελών κυκλοφορίας και του κατά περίπτωση προστίμου που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας έτους 1994 και μετά των αυτοκινήτων οχημάτων που περιγράφονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α’), για τα οποία δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή έγινε προμήθεια ειδικού σήματος μικρότερης κατηγορίας για το προηγούμενο έτος. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α’) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’) ορίζεται ότι, αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλόμενων κατά τα ανωτέρω τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών, ο οποίος θα προβεί στην επιδίωξη είσπραξης του εσόδου αυτού και την ταμειακή του βεβαίωση κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν.3697/2008, τροποποιήθηκαν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 ΑΥΟΟ με την έκδοση της υπ’ αριθ.1114972/1280/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1153/14.11.2008 (ΦΕΚ 2572/Β’/18.12.2008) νεότερης ΑΥΟΟ.
Για τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την υλοποίηση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νόμου καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο αναφορικά με τη βεβαίωση γενικώς των οφειλόμενων ποσών, η υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει άμεσα με ιδιαίτερο έγγραφο.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ