Ερώτηση

56AA.    ΣΤΗΝ ΠΟΛ.1104/95 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Π.Χ.ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΠΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ. ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΘΕΜΑ 45.1.2.α ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ Ή ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

Απάντηση

Σύμφωνα με την 1043712/1633/468/ΠΟΛ..1104/10.4.95 Υπουργική Απόφαση στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο ισχύει ως σήμερα, αναφέρεται ότι:

Α. Για αγορές από το εσωτερικό της χώρας

α. Τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ (τιμολόγιο αγοράς, τιμολόγιο πώλησης, Δελτίο αποστολής, κ.λπ.) εφόσον ο μεταπωλητής, για κάθε παράδοσή του με το καθεστώς του άρθρου αυτού, αναγράφει σε αυτά την ένδειξη παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 36α - ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος".

(Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε βεβαίως να επισημάνουμε ότι το άρθρο 36α με το νόμο 2859/2000 έχει αλλάξει σε άρθρο 45)

β. "Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86" του προμηθευτή του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού.

Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του αρθρου 36α (45) εκτός του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή (ιδιώτης, ΝΠΔΔ μη υποκείμενο στο ΦΠΑ του οποίου οι πράξεις απαλλάσσονται από ΦΠΑ, μικρή επιχείρηση που παραδίδει αγαθό επένδυσης), και ανεξάρ- τητα από το γεγονός αν ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής έχει υποχρέωση να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς ή άλλο στοιχείο του ΚΒΣ.

Στην εν λόγω "Βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση" ο προμηθευτής βεβαιώνει την ιδιότητά του (ιδιώτης, ΝΠΔΔ, μικρή επιχείρηση κ.λπ.) και δηλώνει ότι, για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από ΦΠΑ ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του έχει επιστραφεί ο ΦΠΑ κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την εισαγωγή του.

Σε περίπτωση κατά την οποία το παραδιδόμενο αγαθό εξατομικεύεται με αριθμούς ή άλλα στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στη βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ή άλλου μεταφορικού μέσου).

Μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή η εν λόγω βεβαίωση, παραδίδεται στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος την τοποθετεί σε σχετικό φάκελο προκειμένου να δικαιολογήσει την εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους κατά την μεταπώληση του αγαθού.

 

Για τις αγορές, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από την παραπάνω βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής δεν θα έχει το δικαίωμα να υπολογίσει το ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους του, αλλά θα εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

γ. Η καταχώρηση, του αγορασθέντος αγαθού από τα παραπάνω πρόσωπα, στο ειδικό βιβλίο που υποχρεούται να τηρεί ο υποκείμενος στο φόρο μετα- πωλητής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του αρθρου 36α,(45) η οποία κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ για τα πρόσθετα βιβλία, διενεργείται άμεσα.

δ. Κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την παράδοση του αγαθού στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, όπως π.χ. δελτία παραγγελιών, συμφωνητικά, στοιχεία μεταφοράς, αποδείξεις πληρωμής κ. λπ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρατήρησή σας είναι σωστή  και προφανώς από τυπογραφικό λάθος, στο βιβλίο μας αφαιρέθηκε  η παράγραφος που αναφέρετε.