ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tηλ.: 210-3332553/4, Fax: 210-3332559, e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Δελτίο Τύπου

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, συστήνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.

Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται και η επικαιροποίηση του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με όσα ισχύουν πλέον σε όλη την Ευρωζώνη βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου.

Στόχος είναι η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Πρωτεύοντα ρόλο στο βελτιωμένο αυτό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης έχει η έννοια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ενισχυμένης συνεργασίας των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών (European Semester), που αποτελεί έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών δημόσιων ελλειμμάτων (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης) και μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Συγκεκριμένα, από το 2011 έχουμε μια δέσμη πέντε Κανονισμών και μιας Οδηγίας (six pack) που ενισχύουν την προληπτική παρακολούθηση και την άμεση παρέμβαση για τη διόρθωση του ελλείμματος και τη μείωση του χρέους και επιπλέον προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών-μελών.

Η δεύτερη δέσμη Κανονισμών (two pack), που αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και υιοθετήθηκε μόλις πρόσφατα (το Μάιο 2013), περιέχει προβλέψεις για τις χώρες που βρίσκονται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και για εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής σταθερότητας ή λαμβάνουν οικονομική βοήθεια.

Οι προσπάθειες δημιουργίας πλέγματος προϋποθέσεων για βιώσιμα δημόσια οικονομικά συνεχίζονται αταλάντευτα.»