ΠΟΛ.1035/11.3.2009

Επιλογή προς έλεγχο, δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’).
β) Των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’).
γ) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
δ) Της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α’).
2. Την υπ’ αριθ. 1021681/1120/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (ΦΕΚ 302/Β’) «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων» ΑΥΟΟ, όπως αυτή ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 1105941/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 (ΦΕΚ 2217/Β’) «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών» ΑΥΟΟ.
4. Την υπ’ αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β’/5.9.2007 (ΦΕΚ 1843/Β’) «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ, ΠΕΚ και ΔΕΚ, σε θέματα φορολογικού ελέγχου» ΑΥΟΟ.
5. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.
6. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, εκτός αυτών για τις οποίες ήδη έχει καθορισθεί το δείγμα ελέγχου με την υπ’ αριθ. 1105941/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 ΑΥΟΟ καθώς και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν κλείσει μέχρι 31.12.2007, ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών των οποίων τα δύο τελευταία ψηφία του ΑΦΜ λήγουν στους αριθμούς 19, 39, 49, 59 και 79 και το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ.
2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) και του Ν.1809/1988.
3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 1021681/1120/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ.1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει.
4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.
5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας