ΠΟΛ.1040/24.3.2009

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1666/Δ10Ε89/16.2.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.
3. Την υπ’ αριθ. 1041664/755/Α0012/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
4. Την υπ’ αριθ. 1044146/787/Α0012/ΠΟΛ.1105/7.4.1995 διαταγή μας, με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας, συγκρότησης Επιτροπής κατά Νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του Δήμου ή της Κοινότητας.
5. Το από 13.3.2009 Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 1022230/64/0006A/24.2.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος – ενοικίου – μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό 20% και 40%, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2009 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
3. Σε όποιον Νομό δεν έχει προσδιοριστεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
4. Στις περιπτώσεις που, εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛΓΑ, το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ.
5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

Έτος που προκύπτει
το εισόδημα
Α. Δενδρώδεις
1. Αμυγδαλιές 5ο
2. Ακτινίδια 4ο
3. Αχλαδιές χαμηλού σχήματος 4ο
4. Αχλαδιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση και υποστηριγμένα σχήματα 5ο
5. Βερυκοκιές μέσου σχήματος 4ο
6. Δαμασκηνιές χαμηλού σχήματος 4ο
7. Δαμασκηνιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση 5ο
8. Ελιές χαμηλού σχήματος 5ο
9. Ελιές υψηλού σχήματος 8ο
10. Εσπεριδοειδή
α) Πορτοκαλιές 6ο
β) Μανταρινιές 4ο
γ) Λεμονιές 6ο
δ) Λοιπά 5ο
11. Κερασιές χαμηλού σχήματος 5ο
12. Κερασιές και βυσσινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση 6ο
13. Καρυδιές 8ο
14. Καστανιές 10ο
15. Μηλιές χαμηλού σχήματος μέχρι 75 δένδρα ανά στρέμμα 5ο
16. Μηλιές χαμηλού σχήματος από 75 και άνω δένδρα ανά στρέμμα 4ο
17. Μηλιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση 6ο
18. Ροδακινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση ή υποστηριγμένα σχήματα 4ο
19. Συκιές 5ο
20. Φυστικιές 7ο
21. Αμπέλι 5ο
Β. ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ
1. Φουντουκιές μέσου σχήματος 5ο
Γ. ΠΟΩΔΕΙΣ
1. Αγκινάρες 1ο
2. Μηδική 1ο
3. Σπαράγγι 3ο

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών