ΠΟΛ.1041/24.3.2009

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151/Α’).
γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ΚΦΕ.
δ) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
ε) Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
στ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ.
ζ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9.3.1993 (ΦΕΚ 198/Β’) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
η) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 33, της παρ. 2 του άρθρου 43, της παρ. 2 του άρθρου 44 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’).
θ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.Δ.3323/1955, όπως ισχύουν.
ι) Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’).
ια) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’).
ιβ) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’).
ιγ) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’).
ιδ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Aποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2009, ο τύπος και το περιεχόμενο:
α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),
γ) τoυ μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3),
δ) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
ε) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α, Β, Γ, Δ και Ε, αντιστοίχως.

Άρθρο 2

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεου που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετ. η ΑΥΟΟ 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995).
3. Όταν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα Έντυπα Ε3 και Ε2, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).
Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε3 και Ε2 θα επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

Άρθρο 3

Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με τις υπ’ αριθ. 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001, 1021302/390/Α0012/ΠΟΛ.1084/5.3.2002, 1012349/291/Α0012/ΠΟΛ.1022/11.2.2003, 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004, 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005, 1026893/521/Α0012/ΠΟΛ.1045/13.3.2006 (ΦΕΚ 346/Β’), 1022251/421/Α0012/ΠΟΛ.1044/2.3.2007 (ΦΕΚ 380/Β’) και 1022981/360/Α0012/ΠΟΛ.1040/25.2.2008 (ΦΕΚ 364/Β’)ΑΥΟΟ, με τις εξής τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις:
1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:
α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.
β) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 ΑΥΟΟ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού (ΦΕΚ 261/Α’/23.12.2004).
γ) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια των υποπερ. (ii), (iii), (iv), (vii), (xi) της περ. ε’ και των υποπερ. (vi), (vii), (viii) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, τα οποία αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κ.λπ. καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων οι οποίες ορίζονται στις παρ. 16, 17, 18, 20, 21 και 22 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004.
δ) Τρία αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις των αναπτυξιακών νόμων Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α’/15.4.1998), Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’/31.7.1990) ή προηγούμενων.
ε) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2008.
2. Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογούμενου σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου από την οποία παίρνει επιχειρηματική αμοιβή, εκτός από τις βεβαιώσεις κερδών και επιχειρηματικής αμοιβής απαιτείται η συνυποβολή και φωτοαντιγράφου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηματική αμοιβή.
3. Σε περίπτωση ωφέλειας λόγω της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τη χορήγηση των πιο πάνω δικαιωμάτων, στο οποίο θα εμφανίζεται και ο χρόνος λήψης της απόφασης αυτής. Όταν διατίθενται μετοχές αλλοδαπής εταιρείας σε μέλη Δ.Σ., στελέχη ή το προσωπικό ημεδαπής συνδεδεμένης εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, υποβάλλεται το πιο πάνω πρακτικό του αρμόδιου, σύμφωνα με την νομοθεσία του οικείου κράτους, οργάνου της αλλοδαπής εταιρείας, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
β) Βεβαίωση της ημεδαπής Α.Ε., από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
αα) τα στοιχεία του δικαιούχου και η ιδιότητα αυτού (μέλος Δ.Σ., εργαζόμενος κ.λπ.),
ββ) ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος από τον συγκεκριμένο δικαιούχο,
γγ) ο αριθμός των μετοχών που χορηγήθηκαν, η τιμή διάθεσης, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο,
δδ) η τιμή κλεισίματος μετοχής στο Χ.Α. ή στο αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο χορήγησης του δικαιώματος,
εε) το ποσό ωφέλειας που απέκτησε ο δικαιούχος.
γ) Όταν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών χορηγούνται από ημεδαπή μητρική εταιρεία σε στελέχη, μέλη του Δ.Σ. ή σε προσωπικό άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο, τα πιο πάνω στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. β’ αναγράφονται στη μοναδική βεβαίωση αποδοχών που χορηγεί η συνδεδεμένη (θυγατρική κ.λπ.) εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ.
4. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού της χορηγίας που καταβλήθηκε με βάση το άρθρο 25 του Ν.3649/2008 στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την προετοιμασία και τη διοργάνωση του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, απαιτείται το πρωτότυπο αποδεικτικό καταβολής του ποσού της χορηγίας και αντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την αποδοχή της χορηγίας.
5. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού της πολιτιστικής χορηγίας του Ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α’) απαιτείται:
α) Σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών:
αα) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από τον νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική και
ββ) τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας.
β) Σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες:
αα) το ανωτέρω (αα) δικαιολογητικό της περ. α,
ββ) φωτοαντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους και
γγ) τα αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.
6. Για την αναγνώριση της δαπάνης αγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, απαιτείται βεβαίωση της Εταιρείας Διαχείρισης για την έκδοση τίτλου ονομαστικών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή των δικαιούχων, αν αγοράζουν από κοινού περισσότεροι του ενός, το ποσό της αγοράς, το έτος αγοράς και οι αριθμοί Τίτλου, Πελάτη και Μητρώου, καθώς και ότι διακρατήθηκαν τρία (3) έτη από την αγορά τους. Εάν είναι γνωστό στην Εταιρεία Διαχείρισης, θα βεβαιώνεται, επιπλέον, ότι το ποσό της δαπάνης αγοράς δεν προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια. Εάν το τελευταίο δεν προκύπτει από τη βεβαίωση, θα το βεβαιώνει ο ίδιος ο φορολογούμενος με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
7. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικονομικού έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος [π.χ. απόφαση υγειονομικής επιτροπής που ισχύει για τρία (3) έτη], καλύπτει και το οικονομικό έτος 2009.
8. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.
9. Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει επενδύσεις τους, στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1892/1990, κ.ο.κ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά χειρόγραφα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Άρθρο 4

1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.
2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογούμενων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ