ΠΟΛ.1043/27.3.2009

Τροποποιήσεις στην ΑΥΟΟ 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005.
3. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.449.067,00 ευρώ.
6. Την υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» ΑΥΟΟ.

Αποφασίζουμε

1. Η παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει στις 30.11.2009.»
2. Το Υπόδειγμα Α του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως το συνημμένο Υπόδειγμα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας
& Οικονομικών

Αντώνιος Μπέζας