ΠΟΛ.1045/2.4.2009

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων – ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έτους 2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β’) «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα» ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 (ΦΕΚ 554/Β’) «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων» ΑΥΟ.
5. Την υπ’ αριθ. 1108284/384/Γ0013/ΠΟΛ.1241/25.9.1995 (ΦΕΚ 825/Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 ΦΕΚ 554/Β’/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων» ΑΥΟ.
6. Την υπ’ αριθ. 1129485/479/Γ0013/ΠΟΛ.1310/3.12.1996 (ΦΕΚ 1152/Β’) «Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ άρθρο 41α του N.1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού» ΑΥΟ.
7. Την υπ’ αριθ. 1129487/480/Γ0013/ΠΟΛ.1311/3.12.1996 (ΦΕΚ 1152/Β’) «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων» ΑΥΟ.
8. Την υπ’ αριθ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1220/16.11.1999 (ΦΕΚ 2082/Β’) «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ.» ΑΥΟ.
9. Την υπ’ αριθ. 1121210/6271/ΔΤΥ/ΠΟΛ.1266/27.12.1999 (ΦΕΚ 2260/Β’) «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ.» ΑΥΟ.
10. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθ. 1027946/100/0013/ΠΟΛ.1034/9.3.2009 «Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων έτους 2009» ΑΥΟΟ.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Για το οικονομικό έτος 2009 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, έχει ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 της υπ’ αριθ. 1027946/100/0013/ΠΟΛ.1034/9.3.2009 ΑΥΟΟ.
3. Η δήλωση της παρ. 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ίδιων διαστάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παρ. 1.
4. Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2009, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (Έντυπα 1-5, Κ1-Κ9 και ΑΑΓΗΣ). Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στην διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
5. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, κατά τον έλεγχο της δήλωσης όταν το κρίνει απαραίτητο.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.