ΠΟΛ. 1046/2.4.2009

Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει κατ’ έτος τον τύπο και το περιεχόμενο, καθώς και τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
3. Την υπ’ αριθ. 1019381/67/0013/ΠΟΛ.1019/16.2.2009 (ΦΕΚ 368/Β’) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009, δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή και ημερομηνίες υποβολής της» ΑΥΟΟ.
4. Την υπ’ αριθ. 1023525/377/Α0012/27.2.2009 (ΦΕΚ 440/Β’) «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων» ΑΥΟΟ.
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (σύστημα TAXISnet).
Η πιστοποίηση στο σύστημα TAXISnet, πραγματοποιείται μετά από αίτηση – εγγραφή, από όπου λαμβάνεται όνομα και κωδικός χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.
Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του.
Στις περιπτώσεις που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα TAXISnet, η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους 2009 πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτει.

Άρθρο 2

Ως ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων ορίζονται εκείνες της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – φυσικό ή νομικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού καταχώρισης δήλωσης.
Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της, αποτελούν την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Τα γενικότερα ζητήματα μεταβολής προσωπικών στοιχείων, αναστολής πιστοποίησης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ελέγχου, καθορίζονται με την υπ’ αριθ. 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ.1036/12.2.2001 ΑΥΟ.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Οικονομίας
& Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας