ΠΟΛ.1053/14.4.2009

Απόδοση του φόρου 10% που επιβάλλεται στους τόκους που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, όταν οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, που προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’), επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 10% και στους τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 101.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, που προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’), ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς πληρωμής», με βάση την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3312/2005 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ σχετικά με τη φορολογία των τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι ενός κράτους – μέλους από άλλο κράτος – μέλος), υποχρεούνται, για τα εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 και εισπράττονται για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας, να προβαίνουν σε παρακράτηση του φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται ή παραμένει στο εξωτερικό. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του ΚΦΕ (πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση του φόρου μήνα).
4. Με την υπ’ αριθ. 1000193/11783/Β0012/ΠΟΛ.1180/31.12.2008 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.3697/2008 έγινε δεκτό ότι, αν φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας αποκτά μερίσματα από αλλοδαπή εταιρεία ή τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν της είσπραξης παραμένει στο εξωτερικό, ο δικαιούχος των μερισμάτων ή τόκων πρέπει να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, μέσα στον επόμενο από την καταβολή ή την πίστωση των τόκων μήνα, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε σε αυτόν ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης.
5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι και τα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τη μεσολαβούσα τράπεζα, ενώ όταν το προϊόν της είσπραξης παραμένει στο εξωτερικό, θα πρέπει το ίδιο το νομικό πρόσωπο να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 10%, όπως ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, προσκομίζοντας τα ίδια δικαιολογητικά.
6. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι υπάρχουν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχουν αποδώσει τον οφειλόμενο φόρο 10% για τους τόκους που απόκτησαν από 1.1.2007 και μετά από καταθέσεις στην αλλοδαπή (ή από ομολογιακό δάνειο αλλοδαπής), με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι μπορούν να τον αποδώσουν, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με δήλωση που θα υποβάλουν εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας. Η ρύθμιση αυτή αφορά ποσά φόρου 10% που θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί μέχρι την 31.3.2009.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ