ΠΟΛ.1056/16.4.2009

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007 ΑΥΟΟ για τη μίσθωση χώρων εμπορικών κέντρων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και ειδικότερα:
α) Τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 και της παρ. 5 του άρθρου 8.
β) Τις διατάξεις της περ. κστ’ της παρ. 1 του άρθρου 22.
γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 36.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 38.
στ) Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 63.
ζ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.3522/2006.
3. Την υπ’ αριθ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007 ΑΥΟΟ.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005).
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ40/Β’/16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθ.1093809/8296/1161/Β0014/ ΠΟΛ.1112/5.10.2007 ΑΥΟΟ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Έννοια εμπορικού κέντρου

1. Ως εμπορικό κέντρο νοείται το ακίνητο ή το συγκρότημα ακινήτων τα οποία αποτελούν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για το οποίο συντρέχουν τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτει κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα,
β) λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργήσει υπό ενιαία διαχείριση και εκμετάλλευση,
γ) διαθέτει χώρους κατάλληλους για άσκηση δραστηριότητας παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών,
δ) οι χώροι του εκμισθώνονται τουλάχιστον σε δεκαπέντε (15) διαφορετικές επιχειρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εμπορικό κατάστημα.
2. Οι αιτήσεις φορολόγησης που υπεβλήθησαν μέχρι 9.5.2008, ημερομηνία έκδοσης της υπ’ αριθ. 1053013/3042/444/Β0014/ΠΟΛ.1081/9.5.2008 ΕΥΟΟ, με την οποία τέθηκε ερμηνευτικά ως προϋπόθεση το σημείο δ) της ανωτέρω παρ. 1, γίνονται αποδεκτές, για λόγους χρηστής διοίκησης, και χωρίς να πληρούται η προϋπόθεση του εν λόγω σημείου δ), εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις».

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας