ΠΟΛ.1057/22.4.2009

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται από τον Ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α’/16.2.2009)

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του N.3746/2009 παρατείνεται από τότε που έληξε (δηλαδή την 31.12.2008) μέχρι και την 31.12.2011 η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του Ν.Δ.1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α’) προθεσμία. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται με το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ισχύουν και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (μετατροπές, συγχωνεύσεις κ.λπ.) που θα ολοκληρωθούν μέχρι και την 31.12.2011.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 μετατέθηκε από 1.1.2009 σε 1.4.2009 ο χρόνος έναρξης ισχύος των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’), σχετικά με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους.
Ωστόσο, με το άρθρο 42 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009) δόθηκε νέα παράταση. Συγκεκριμένα, ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο, όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1.1.2010 και μετά. Μέχρι τότε εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 1,5‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση, να απαλλάσσεται της φορολογίας.
3. Με την παρ. 1 του άρθρου 86 του νόμου αυτού προστέθηκε περ. δ’ στην παρ. 9 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα εάν μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας κατοικίας τους υπάρχει ή όχι Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, όπως ισχύει και για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86, για τόκους που προκύπτουν από εκδόσεις έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιούνται από την 1.1.2009 και μετά.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής να τύχουν απαλλαγής, πρέπει να προσκομίζουν (στις τράπεζες) τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την υπ’ αριθ. 1111582/1932/Α0012/ΠΟΛ.1289/3.11.1997 εγκύκλιο διαταγή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου και εν συνεχεία, μετά από την υποβολή των δικαιολογητικών, θα γίνεται επιστροφή του στους δικαιούχους.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 69 του νόμου αυτού επεκτείνεται η φορολογική αντιμετώπιση που ισχύει για τους τόκους που προκύπτουν από ομολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο, και στους τόκους που προκύπτουν από «καλυμμένες ομολογίες», οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α’). Δηλαδή θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, με βάση τις οποίες ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος για την παρακράτηση φόρου είναι ο φορέας πληρωμής που τους καταβάλλει, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’), δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα εγκαταστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α’) ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός Φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού. Για τους τόκους που προκύπτουν από τις ομολογίες αυτές, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 11 και 12 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, δηλαδή οι τόκοι αυτοί δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση διακράτησης του σώματος των τίτλων αυτών από τον αρχικό κάτοχό τους ή σε περίπτωση απόκτησής τους εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου από την ημέρα έκδοσης ή επανέκδοσής τους κ.λπ.
Αν όμως οι τόκοι καταβάλλονται σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, όπως ισχύει και για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την ίδια ως άνω παράγραφο, για τόκους που προκύπτουν από τη δημοσίευση του Ν.3746/2009, ήτοι 16.2.2009, και μετά.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ