ΠΟΛ.1062/8.5.2009

 

Ανάκληση της αριθ. 1119513/6885/ΔΕΥ-Β' ΠΟΛ.1150/10-12-07 εγκυκλίου διαταγής

 

Αθήνα 8 Μαΐου 2009
Αριθ. Πρωτ.:1047349/2618/ΔΕΥ-Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛ 1062
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 5
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Μουράτη
Τηλέφωνο : 210 3840 100
Fax : 210 3801 993

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της αριθ. 1119513/6885/ΔΕΥ-Β΄ ΠΟΛ.1150/10.12.2007 εγκυκλίου διαταγής»
Κατόπιν της αναφερόμενης στο θέμα σχετικής έγκυκλίου διαταγής, με την οποία στο παρελθόν σας είχε ζητηθεί η συλλογή στατιστικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλατε στην υπηρεσία μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τους διαλαμβανόμενους στην ανωτέρω σχετική λόγους, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής, παύει η ως άνω υποχρέωσή σας, δεδομένου ότι ανακαλείται η διαταγή αυτή.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Σκορδάς