ΠΟΛ.1064/14.5.2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
2. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων για το έτος 2009, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και συγκεκριμένα:
α) Μέχρι 22.5.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι 25.5.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι 26.5.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι 27.5.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι 28.5.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι 29.5.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι 1.6.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι 2.6.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι 3.6.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι 4.6.2009 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 0.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.