Ερώτηση

ΑΑ661. Ένα γραφείο τουρισμού διοργανώνει μια εκδρομή στο εσωτερικό με σχολείο, μισθώνει το λεωφορείο και συνεργάζεται με ένα άλλο γραφείο το οποίο κλείνει το ξενοδοχείο και εκδίδει τιμολόγιο ως πακέτο με το αρθ.43 του κώδικα φπα. Το ερώτημα είναι το πρώτο γραφείο τις αποδείξεις θα τις εκδώσει με φπα;

Οι αποδείξεις στους μαθητές θα εκδοθούν ονομαστικά η ως συνημμένη κατάσταση;

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, η συναλλαγή που μας περιγράφετε, αποτελεί ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου σας προς τους ταξιδιώτες και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου πρακτορείων ταξιδιών και το στοιχείο που θα εκδοθεί θα είναι χωρίς ΦΠΑ με αναφορά στο ειδικό καθεστώς.

 

Σχετικό και το απόσπασμα από την Εγκύκλιο 10/1987:

«184. Υπαγόμενες επιχειρήσεις - πράξεις. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ορίζεται ότι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν στο όνομά τους έναντι των ταξιδιωτών, εφόσον και κατά το μέρος που χρησιμοποιούν για το ταξίδι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες αποβλέπουν στην άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Στο ίδιο ειδικό καθεστώς, με τους ίδιους όρους, υπάγονται και οι επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων.

Η ύπαρξη ειδικού καθεστώτος για τις πιο πάνω επιχειρήσεις σημαίνει ότι γι' αυτές υφίσταται παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις του συστήματος Φ.Π.Α. για ορισμένες συγκεκριμένες πράξεις που οι επιχειρήσεις αυτές ενεργούν και μόνο για τις πράξεις αυτές. Η παρέκκλιση αυτή αφορά ειδικότερα τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και το δικαίωμα έκπτωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του κανονικού καθεστώτος που αφορούν π.χ. το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, τον τόπο φορολογίας και τις υποχρεώσεις των υποκειμένων (έκδοση στοιχείων, τήρηση βιβλίων, υποβολή δηλώσεων κ.λπ.).

…….

186. Προϋποθέσεις υπαγωγής των πρακτορείων ταξιδίων στο ειδικό καθεστώς. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, προκύπτει ότι για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς και τον προσδιορισμό του φόρου, τόσο τα πρακτορεία ταξιδιών όσο και οι εξομοιούμενες με αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- να ενεργούν στο όνομά τους,

- να χρησιμοποιούν για το σκοπό της άμεσης εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν άλλοι υποκείμενοι στο φόρο και

- να έχουν την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι αναγκαίο να συντρέχουν.

Αν λείπει έστω και μία από τις δύο πρώτες προϋποθέσεις δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων, αν όμως λείπει η τρίτη μόνο προϋπόθεση ο τόπος φορολογίας δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.»

 

Ακόμη, σύμφωνα με το έγγραφο 1095254/2206/Α0012/8.2.2007, ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με τις εγκυκλίους Π.4336/3162/αρ.10/10.7.87 και 1098639/4519/1378/ ΠΟΛ.1221/29.08.1995, οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού εφόσον και κατά το μέρος που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Σύμφωνα με το ειδικό αυτό καθεστώς, το πρακτορείο παρέχει μια ενιαία υπηρεσία «πακέτο» προς τον ταξιδιώτη και φορολογείται για τη μικτή αμοιβή του, με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%) (Σ.σ. Πλέον 23%). Η μικτή αμοιβή προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (το οποίο λαμβάνεται χωρίς φόρο), του κόστους (με φόρο) με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που το πρακτορείο λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο για την άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Στην ανωτέρω ενιαία υπηρεσία «πακέτο» εντάσσεται επίσης και η υπηρεσία μεταφοράς που το πρακτορείο παρέχει με ίδια μεταφορικά μέσα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) προς τον ταξιδιώτη, με την προϋπόθεση ότι για την αξία της μεταφοράς αυτής (υπολογιζόμενη με τεκμαρτό τρόπο) καταβάλλεται φόρος με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και η τεκμαρτή αυτή δαπάνη, με το ΦΠΑ που οφείλεται σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, προσαυξάνει το κόστος του πακέτου.
Το πρακτορείο ταξιδίων δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο επιβαρύνονται οι εισροές του.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι σαφές ότι, για τις ανάγκες του ΦΠΑ, από τα βιβλία και στοιχεία του πρακτορείου θα πρέπει να προκύπτει:
- Το συνολικό ποσό που εισπράττει το πρακτορείο από τον πελάτη, στα πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
- Το κόστος (με ΦΠΑ) του πρακτορείου για τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο, στα πλαίσια παροχής ενιαίας υπηρεσίας «πακέτο».
-  Η τεκμαρτή αμοιβή για την ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με ίδια μεταφορικά μέσα και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος οφείλεται με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

 

Περαιτέρω, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας,  σύμφωνα με το έγγραφο

1048255/374/0015/15.6.2006, ισχύουν τα εξής:
“Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων

 

Με την από 19.5.2006 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι το πρακτορείο τουρισμού Α, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται δικά του λεωφορεία, προμηθεύει με δικά του voucher τους πελάτες του και τους στέλνει με το πρόγραμμα εκδρομών του πρακτορείου τουρισμού Β, το οποίο πραγματοποιεί εκδρομές με δικά του λεωφορεία και εκδίδει δελτία κίνησης στα οποία συμπεριλαμβάνει και τους πελάτες του πρακτορείου Α, ενώ στη συνέχεια το πρακτορείο Β τιμολογεί το πρακτορείο Α για τη συμμετοχή στην εκδρομή του, και ρωτάτε εάν το πρακτορείο Α έχει δικαίωμα να εκδώσει μια συγκεντρωτική Α.Π.Υ. για το σύνολο των πελατών του που μετείχαν στην εκδρομή του Β ή θα πρέπει να εκδώσει Α.Π.Υ. για κάθε έναν εκδρομέα- πελάτη του χωριστά.

Επί των ανωτέρω σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε  παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
2.    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι: «Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τους εκμεταλλευτές τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση από τρίτους (τουρλίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.α.), για λογαριασμό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, μπορεί να μην εκδίδονται από τον εκμεταλλευτή του γραφείου αυτού οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής, τα οποία διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.»
3.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 της εγκυκλίου μας ΠΟΛ. 1207/3.8.1995 «στην περίπτωση κατά την οποία τουριστικό γραφείο (εντολέας) συμφωνεί για ίδιο λογαριασμό με διάφορους πελάτες του, τη συμμετοχή αυτών σε εκδρομή, στους οποίους εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και εν συνεχεία αναθέτει την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών  σε άλλο τουριστικό γραφείο (διοργανωτή), τότε ο εκμεταλλευτής του τουριστικού γραφείου που διοργανώνει την εκδρομή, πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον εντολέα, στο οποίο (τιμολόγιο) θα αναγράφεται οπωσδήποτε και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην εκδρομή με δελτία συμμετοχής του εντολέα ή δελτία συμμετοχής δικά του (τα οποία είχαν εκδοθεί ως δελτία «θέσεως» και μόνο, δηλαδή χωρίς αξία).
Τα δελτία συμμετοχής της κατηγορίας αυτής δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι γιΆ αυτά εκδίδεται τιμολόγιο προς το τουριστικό γραφείο το οποίο είχε συμφωνήσει με τους τουρίστες για ίδιο λογαριασμό.»
4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση μιας συγκεντρωτικής απόδειξης παροχής υπηρεσιών για όλους τους πελάτες σας για την περίπτωση που αναφέρετε στην αίτησή σας και κατά συνέπεια πρέπει να εκδίδετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς τον κάθε ένα. Ο ισχυρισμός σας περί «κενού στον Κ.Β.Σ. για το συγκεκριμένο θέμα» δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι με την προαναφερθείσα εγκύκλιο ΠΟΛ 1207/3.8.1995 έχει διευκρινιστεί το θέμα αυτό.
 

Επίσης, στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1207/1995, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι:

 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι:

α. Τα δελτία συμμετοχής εκδίδονται για εκδρομές ή περιηγήσεις εφόσον για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιούνται τουριστικά λεωφορεία και εκδίδονται δελτία κίνησης.

β. Για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής που έχουν διατεθεί από τρίτους πρέπει να εκδίδεται μία θεωρημένη συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

γ. Ολα τα δελτία συμμετοχής για τα οποία εκδίδεται στη συνέχεια συγκεντρωτική Α.Π.Υ. πρέπει να διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.

δ. Τα δελτία συμμετοχής σε εκδρομές επιτρέπεται να πωλούνται από τρίτους

(τουρ-λίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων, ή από άλλα τουριστικά γραφεία ή τουριστικές επιχειρήσεις) κατ' εντολή και για λογαριασμό του διοργανωτή της εκδρομής, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται σε τιμές που αυτός έχει προκαθορίσει, αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία αυτού, την συγκεκριμένη εκδρομή, στην οποία ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και το καταβαλλόμενο ποσό. Δηλαδή ο πελάτης (τουρίστας) πρέπει να λαμβάνει αποδεικτικό στοιχείο για την αμοιβή που καταβάλλει και να γνωρίζει

ποιος είναι ο συναλλασσόμενος διοργανωτής της εκδρομής, αφού δεν αγοράζει το δελτίο συμμετοχής από τον ίδιο, και επιπλέον να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο το οποίο διαθέτει τα δελτία δεν λειτουργεί για ίδιο λογαριασμό.

Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής της εκδρομής συμφωνεί συμμετοχές σε εκδρομές που διοργανώνει το γραφείο του, πρέπει να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε κάθε πελάτη του δεν αρκεί, δηλαδή, η έκδοση του δελτίου συμμετοχής.”

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να εκδώσετε ΑΠΥ για κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.

www.astbooks.gr        

ΤΗΛ2105442849