Ερώτηση

 661ΑΑ. Καλημέρα σας.

Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Μια εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας μεταφορές αστικές και υπεραστικές, μέχρι στιγμής δεν έχει στην κυριότητά της κανένα όχημα (ούτε ταξί, ούτε λεωφορείο), συνάπτει σύμβαση με γραφείο γενικού τουρισμού για την μεταφορά πελατών του πρακτορείου με ταξί, κατόπιν εντολής του πρακτορείου. Με τα ταξί έχει συνάψει έχει συνάψει σύμβαση, με τον κάθε ταξιτζή χωριστά για την μεσολάβηση της εταιρείας προς το πρακτορείο. Τα ταξί θα κόψουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία με τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Η εταιρεία με τι συντελεστή ΦΠΑ θα κόψει το ΤΠΥ προς το πρακτορείο; Χαμηλό (μεταφορών ή κανονικό;

Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

 

Ο Κώδικας ΦΠΑ (ν.2859/2000) προβλέπει:

 «Άρθρο 21. Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου

……

1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.
 Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

…….»

« Άρθρο 68. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)

…………

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.

……..»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αφού η υπηρεσία που παρέχεται έστω και μέσω τρίτων αφορά μεταφορά προσώπων και υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.

www.astbooks.gr

 ΤΗΛ. 2105442849