Ερώτηση

97. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σας και για το πολύ πετυχημένο πλάνο το οποίο εργάζεστε. Δυστυχώς και εγώ δεν μπορώ να βρω απάντηση στο θέμα αυτό.

Πρόκειται για ΑΠΕ, δηλαδή Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων που κόβουν τα τουριστικά γραφεία, όταν πωλούν εισιτήρια. Μέχρι το 2012 θεωρούσαμε τις χειρόγραφες ΑΠΕ. Τώρα με τον καινούργιο κώδικα, ούτε στη ΔΟΥ μπορούν να μου πουν με σιγουριά τι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να θεωρούνται αφού απευθύνονται συνήθως σε ιδιώτες, σαν παροχή υπηρεσίας. Όμως έτσι είναι; Αν μπορείτε να βρείτε κάτι σχετικό θα το εκτιμούσα δεόντως. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Σας παραθέτουμε παρακάτω μέρος της ΠΟΛ.1216/1993 και συγκεκριμένα σημεία που θεωρούμε πως πρέπει να επικεντρωθείτε.

1. Με την παρ. 1 της πιο πάνω απόφασης καθιερώθηκε η έκδοση θεωρημένης απόδειξης πώλησης από τους πράκτορες και τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και υπηρεσιών μέσω αεροπορικών εταιριών προς τους τελικούς αγοραστές (πελάτες), είτε αυτοί είναι επιτηδευματίες είτε ιδιώτες. Επίσης, απόδειξη πώλησης εκδίδουν και οι αεροπορικές εταιρίες, όταν πωλούν εισιτήρια στο κοινό ή σε πράκτορες απευθείας από τα εκδοτήριά τους.
2. Η απόδειξη πώλησης εκδίδεται με την παράδοση των εισιτηρίων, ανεξάρτητα αν η πώληση γίνεται μετρητοίς ή επί πιστώσει. Στην περίπτωση που διενεργούνται επαναλαμβανόμενες πωλήσεις εισιτηρίων προς πελάτες επιτηδευματίες (π.χ. ναυτιλιακές επιχειρήσεις) επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., να τηρείται αθεώρητη κατάσταση κατ' αγοραστή πελάτη, στην οποία να καταχωρούνται τα δεδομένα που ορίζονται για την απόδειξη. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται απόδειξη πώλησης τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα.
3. Στην απόδειξη πώλησης αναγράφονται, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (άρθρο 18 παρ.5 Κ.Β.Σ.), το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αγοραστή, ο αριθμός του εισιτηρίου, η αεροπορική εταιρία, ο τόπος αναχώρησης και προορισμού και η αξία πώλησης. Διευκρινίζεται ότι ως αξία πώλησης νοείται αυτή που πράγματι διατίθεται το εισιτήριο και όχι η αναγραφόμενη επί του εισιτηρίου τιμή. Είναι δυνατόν όμως να αναγράφεται στην απόδειξη η αναγραφόμενη επί του εισιτηρίου τιμή, το ποσό της έκπτωσης και το τελικό ποσό πώλησης του εισιτηρίου.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν είναι γνωστός ο αριθμός του εισιτηρίου, είτε γιατί
πωλούνται εισιτήρια διαδρομής από εξωτερικό προς Ελλάδα είτε για οποιοδήποτε λόγο, στην απόδειξη πώλησης αναγράφεται ο αριθμός του M.C.O. ή της εντολής (VOUCHER) με το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο.
Στην περίπτωση που μαζί με το εισιτήριο πωλούνται και υπηρεσίες, μέσω της αεροπορικής
εταιρίας, τότε στην απόδειξη πώλησης σκόπιμο είναι να αναγράφεται και σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών αυτών. Στην απόδειξη πώλησης μπορεί να αναγράφονται τα στοιχεία μόνο του αγοραστή των εισιτηρίων και όχι τα στοιχεία των ατόμων, για τα οποία αγοράστηκαν τα εισιτήρια (π.χ. Για την αγορά 10 εισιτηρίων από την Α.Ε. "Αρκαδική", για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό υπάλληλοί της, θα εκδοθεί μία απόδειξη πώλησης στο όνομα της Α.Ε. ή για την αγορά 4 εισιτηρίων από ιδιώτη για να ταξιδέψει με τα υπόλοιπα 3 μέλη της οικογένειάς του θα εκδοθεί μία απόδειξη πώλησης στο όνομά του).
Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η αναγραφή στις αποδείξεις πώλησης του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου - αγοραστή εισιτηρίου - γιατί αυτό δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της απόφασης.
(........)

Ακόμη με την  ΠΟΛ. 1096/2008, προβλέπεται ότι:
“Εναλλακτικά και λαμβανομένων υπόψη του νέου τρόπου έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων που θα εφαρμόζεται από 1.6.2008 σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΙΑΤΑ, του γεγονότος ότι οι αεροπορικές εταιρίες χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα Κρατήσεων υπό την εποπτεία και τους κανόνες της ΙΑΤΑ, καθώς και το ότι τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αθεώρητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΒΣ, για τη διευκόλυνση των νέων μορφών συναλλαγών, καθώς και των υπόχρεων και όσον αφορά ειδικότερα την έκδοση σε φυσική μορφή (εκτύπωση σε χαρτί) του εισιτηρίου και την παράδοσή του στον πελάτη, γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών με πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, το αντίτυπο του αεροπορικού εισιτηρίου που προορίζεται για τον πελάτη να μην εκτυπώνεται και να μην παραδίδεται σε αυτόν (εφόσον δεν ζητηθεί από αυτόν), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα εκδίδεται ΑΠΕ θεωρημένη ή με σήμανση (ακόμη και στις περιπτώσεις που το αεροπορικό εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία), η οποία θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) εμπρόθεσμα για τις ανάγκες εκπλήρωσης των φορολογικών ή των ενοχικών ενδεχομένως υποχρεώσεών του και θα αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του ΚΒΣ, που υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες.”
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ΚΦΑΣ και στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω,  η άποψη μας είναι ότι  ότι η ΑΠΕ μπορεί να συνεχίσει να εκδίδεται:
α) Μέσω Η/Υ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 ή
β) την έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων ΑΠΕ , βάσει των όσων αναφέρονται παραπάνω.
Τέλος θεωρούμε πως εφόσον και από την ΔΟΥ δεν έχετε λάβει σαφή απάντηση ορθότερο θα ήταν να κάνετε κάποιο ερώτημα στην διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, καθότι είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μας πρέπει να διευκρινιστεί.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.