Ερώτηση

112. Παρακαλώ θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν ο λογοθεραπευτής και τα λοιπά σχετικά  επαγγέλματα που θεωρούνται πλέον ελεύθεροι επαγγελματίες σχετικές με παραϊατρικά επαγγέλματα αν έχουν πλέον υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου .

Απάντηση

Στην εγκύκλιο 1004/2013 ,άρθρο 4, παρ.23 είναι ξεκάθαρο πως συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών είναι υπόχρεοι στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4 και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Επιπλέον στην εγκύκλιο που σας παραθέτουμε δίνονται σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων των λογοθεραπευτών.
ΠΟΛ. 1074/2013:

Α. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από ασκούντες δραστηριότητα «λογοθεραπευτή – λογοπαθολόγου – λογοπεδικού», «ομοιοπαθητικού», «εναλλακτικών θεραπειών» και «ψυχοθεραπευτή».
 
1. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι τηρούσαν ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντα Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988. Προκειμένου δε να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των υπόψη υπόχρεων στο νέο καθεστώς, παρασχέθηκε δυνατότητα προμήθειας των σχετικών φορολογικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν.1809/1988, μέχρι την 28.2.2013.
 
Στη συνέχεια, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την προσαρμογή αυτή, αρχικά, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, η ως άνω οριζόμενη προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 29.3.2013 και με την ΠΟΛ.1061/28.3.2013 δόθηκε νέα παράταση, για την προμήθεια των φορολογικών μηχανισμών, μέχρι την 12.4.2013.
 
2. Εξάλλου, όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1036/22.2.2013, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα, από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
 
3. Περαιτέρω, από την Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, με το με αρ. πρωτ. Δ12Α 1054369 ΕΞ 28.3.2013 έγγραφο της, αναφορικά με τα επαγγέλματα του «ομοιοπαθητικού», «εναλλακτικών θεραπειών», «ψυχοθεραπευτή» και «λογοθεραπευτή – λογοπαθολόγου - λογοπεδικού» διευκρινίστηκε ότι, εντάσσονται στα ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε..
 
4. Με βάση τα προαναφερόμενα οι ασκούντες δραστηριότητα «λογοθεραπευτή – λογοπαθολόγου - λογοπεδικού», «ομοιοπαθητικού», «εναλλακτικών θεραπειών», «ψυχοθεραπευτή», εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα, από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι ως άνω επαγγελματίες, αλλά και όσοι λοιποί επαγγελματίες θεωρηθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, εντάσσονται στα ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., λόγω και της σύγχυσης που επικρατούσε από την κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης πρόσθετων βιβλίων, για τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων λιανικών συναλλαγών, έχουν ήδη προμηθευτεί Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων προς το κοινό, μπορούν να κάνουν χρήση αυτών, αναγράφοντας στο πίσω μέρος των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικής το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.