Ερώτηση

95. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα βοήθεια σας. Η ερώτηση τέθηκε από έναν πελάτη μου και όσο και να προσπάθησα δεν μπόρεσα να βρω απάντηση σας την παραθέτω. Είμαστε γραφείο εισερχομένου τουρισμού .Οι πελάτες ,κατά κανόνα υπήκοοι εξωτερικού, οι οποίοι επισκέπτονται την χώρα μας ενημερώνονται από τους πωλητές μας για τα προγράμματα των εκδρομών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος .

Όταν ο πελάτης επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποια από τις εκδρομές μας εκδίδουμε δελτίο συμμετοχής αθεώρητο. Τα δελτία αυτά συγκεντρώνονται από τον οδηγό και παραδίδονται στο γραφείο μας . Μετά από τον έλεγχο τον δηλώσεων συμμετοχής από τους πωλητές και των τελικών δελτίων συμμετοχής εκδίδονται συγκεντρωτικά ΑΠΥ χειρόγραφα η μηχανογραφημένα /θεωρημένα η με σήμανση.
Τα μεν μηχανογραφημένα ΑΠΥ εκδίδονται σε ΠΕΛΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ με αιτιολογία για συμμετοχή στην εκδρομή ανά γραφείο πελάτη και άτομα συμμετοχής ,το δε χειρόγραφο εκδίδεται στο όνομα ενός από τους πελάτες της λίστας με επισήμανση ως συνημμένη λίστα'' και υπάρχει λίστα ονομαστική (δηλαδή ένα συγκεντρωτικό των δελτίων συμμετοχής).
Βάση επισήμανσης που λάβαμε από την εταιρεία που καλύπτει την μηχανογράφηση μας θα θέλαμε να δούμε αν προκύπτει από τον νέο ΚΦΑΣ ότι πρέπει η ΑΠΥ να εκδίδεται ονομαστικά σε κάθε δελτίο συμμετοχής και τι στοιχεία θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει ,με την επισήμανση ότι μιλάμε για πελάτες εξωτερικού.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Απάντηση

Από την ερώτηση που μας κάνετε, καταλαβαίνουμε ότι το τουριστικό γραφείο διαθέτει το ίδιο  τις συμμετοχές στην εκδρομή, οπότε σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1207/1995, ισχύουν τα εξής:

4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι:
α. Τα δελτία συμμετοχής εκδίδονται για εκδρομές ή περιηγήσεις εφόσον για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιούνται τουριστικά λεωφορεία και εκδίδονται δελτία κίνησης.
β. Για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής που έχουν διατεθεί από τρίτους πρέπει να εκδίδεται μία θεωρημένη συγκεντρωτική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
γ. Ολα τα δελτία συμμετοχής για τα οποία εκδίδεται στη συνέχεια συγκεντρωτική Α.Π.Υ. πρέπει να διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.
δ. Τα δελτία συμμετοχής σε εκδρομές επιτρέπεται να πωλούνται από τρίτους
(τουρ-λίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων, ή από άλλα τουριστικά γραφεία ή τουριστικές επιχειρήσεις) κατ' εντολή και για λογαριασμό του διοργανωτή της εκδρομής, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται σε τιμές που αυτός έχει προκαθορίσει, αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία αυτού, την συγκεκριμένη εκδρομή, στην οποία ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και το καταβαλλόμενο ποσό. Δηλαδή ο πελάτης (τουρίστας) πρέπει να λαμβάνει αποδεικτικό στοιχείο για την αμοιβή που καταβάλλει και να γνωρίζει
ποιος είναι ο συναλλασσόμενος διοργανωτής της εκδρομής, αφού δεν αγοράζει το δελτίο συμμετοχής από τον ίδιο, και επιπλέον να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο το οποίο διαθέτει τα δελτία δεν λειτουργεί για ίδιο λογαριασμό.
Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής της εκδρομής συμφωνεί συμμετοχές σε εκδρομές που διοργανώνει το γραφείο του, πρέπει να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε κάθε πελάτη του δεν αρκεί, δηλαδή, η έκδοση του δελτίου συμμετοχής.”

Τέλος, όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφει στις ΑΠΥ των πελατών εξωτερικού γενικά σε διάφορες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι αναγράφονται τα εξής:
Το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας - χώρα διαμονής, αρ. Διαβατηρίου ή το δελτίο ταυτότητας αυτού ή άλλο επίσημο έγγραφο και η εκδούσα αρχή αυτού.

Η ομάδα της AST BOOKS.