Ερώτηση

477ΑΑ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 αρθρ. 4 παρ. 8 υπάρχει υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από τον υπόχρεο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και που τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση εμπορευμάτων, τα οποία  καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70, και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 71, υπερβαίνουν το ποσό  των 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό. (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας)
Ερωτήματα:
1. Το υποκατάστημα εξετάζεται χωριστά για το όριο των 5.000.000 ευρώ;
2. Εάν η εταιρεία διαθέτει και ξενοδοχειακή επιχείρηση, τα έσοδα που καταχωρούνται στον 70 και 71 αθροίζονται με τα υπόλοιπα έσοδα για το όριο των 5.000.000 ευρώ, με δεδομένο ότι αποτελούν έσοδα από κλάδο παροχής υπηρεσιών;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 2013/5-3-2013 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94»:

«........

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ Α' 222), όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4, εφαρμόζεται η τήρηση του λογαριασμού 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίζεται, στην τήρηση λογαριασμού 94, ότι για τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 όταν τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ ανά λογαριασμό.

........»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού λογιστικού σχεδίου (Π.δ. 1123/80):

“1.204 Λογαριασμοί Υποκαταστημάτων 

α. Υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση
 Κάθε υποκατάστημα εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, συνδέεται δε με το κεντρικό μέσω του λογαριασμού του σχεδίου λογαριασμών του κεντρικού 48 <λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα>.
 
 β. Υποκαταστήματα χωρίς αυτοτελή λογιστικής παρακολούθηση
 Περίπτωση πρώτη:
 Οι λογαριασμοί παρακολουθήσεως των υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (π.χ. εργοστασίων ή κλάδων) συναναπτύσσονται με τους λογαριασμούς του κεντρικού σε κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του σχεδίου λογαριασμών.
 
 Περίπτωση δεύτερη:
 Χρησιμοποιούνται οι όμιλοι λογαριασμών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09, στους οποίους αναπτύσσονται οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών. Με το σύστημα αυτό διπλασιάζεται ο αριθμός των πρωτοβάθμιων λογαριασμών και αντιμετωπίζονται οι ανάγκες μεγάλων κυρίως μονάδων, με 10-100 π.χ. υποκαταστήματα, κέντρα, εργοστάσια ή δραστηριότητες.”

 

Για το 1ο ερώτημα:

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 70 και 71 περιέχουν τα δεδομένα συγκεντρωτικά κεντρικού και υποκαταστημάτων. Εφόσον από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ προβλέπεται ως μόνη προϋπόθεση υποχρέωσης τήρησης του λογαριασμού 94 η υπέρβαση του ορίου των 5.000.000 για κάθε α΄ βάθμιο λογαριασμό (70 & 71), εκτιμoύμε ότι το όριο αφορά  αθροιστικά το κεντρικό και τα υποκαταστήματα.

Για το 2ο ερώτημα:

Τα έσοδα του ξενοδοχείου από παροχή υπηρεσιών  καταχωρούνται στους αναπτυσσόμενους υπό τον α΄βάθμιο 73 λογαριασμούς. Καταχωρίσεις στους λογαριασμούς 70 & 71 λογικά αφορούν πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων αντίστοιχα και θα ληφθούν υπόψη για την υποχρέωση τήρησης του Λογαριασμού 94.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.