Ερώτηση

111. Καλήμερα θα ήθελα να ρωτήσω , κέντρο αισθητικής κάποιος πελάτης πληρώνει ένα πακέτο πότε εκδίδεται η απόδειξη  και πως τον γράφω στον βιβλίο πελατών σημείωση ότι την ημερομηνία που θα τελειώσουν οι επισκέψεις δεν το γνωρίζω.
Απάντηση

Όσον αφορά το χρόνο έκδοσης της απόδειξης, ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΚΦΑΣ και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, η ΑΛΣ εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.14 και 15.
άρθρο 6, παρ.14
(Σ.Σ. Τα παρακάτω ισχύουν και για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών)
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000 , το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Χρόνος καταχώρισης.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 το στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα χειρόγραφα θεωρημένα έντυπα ή η ασφαλής εισαγωγή αυτών, επί μηχανογραφικής τήρησης, μέσω Η/Υ, με τη χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), γίνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας, με εξαίρεση το χρόνο λήξης της παροχής, ο οποίος μπορεί να καταχωρείται με την ολοκλήρωση αυτής.

Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών.
Τέλος με το έγγραφο Δ15Β 1078378 ΕΞ 14.5.2013, προβλέπονται τα εξής:
(....)
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας ή φυσικοθεραπείας σε μεμονωμένες επισκέψεις ιδιωτών - πελατών η απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, δηλαδή με το τέλος κάθε μεμονωμένης επίσκεψης.
 
Ακόμη, σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας ή φυσικοθεραπείας για συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων (π.χ. είκοσι κ.λπ.) βάσει παραπεμπτικού από ιατρό ή νοσοκομείο κ.λπ., από το οποίο (παραπεμπτικό) προκύπτει ο αριθμός των επισκέψεων των ιδιωτών – πελατών, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται και σε αυτή την περίπτωση με την ολοκλήρωση της παροχής, δηλαδή με το τέλος του συνόλου των επισκέψεων ή κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε (π.χ. σε κάθε δεύτερη επίσκεψη καταβολή του ενός δεκάτου της συνολικής αμοιβής). Πάντως, η απόδειξη δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (π.χ. την 31/12 ολοκληρώθηκαν πέντε επισκέψεις και συνεπώς πρέπει να εκδοθεί απόδειξη για την αμοιβή των πέντε επισκέψεων).

Όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου ισχύουν τα εξής:
ΠΟΛ.1036/2013
(........)
5. Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρώην πρόσθετα βιβλία)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για το μεταβατικό διάστημα από 1.1.2013 - 31.12.2013, ορισμένοι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών  (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι) παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με χειρόγραφη καταχώριση σε θεωρημένα έντυπα είτε, επί μηχανογραφικής τήρησης, με καταχώρηση σε θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1020/5.2.2013).
Δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά οι ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη διευκόλυνση των αρμόδιων φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. καλύπτουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (π.χ. οι ιατροί αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ασθενή, τη χρονολογία επίσκεψης και τη διεύθυνση του ασθενή χωρίς να έχουν υποχρέωση να αναγράφουν και άλλα δεδομένα όπως την ώρα επίσκεψης). Οι πληροφορίες αναγράφονται άμεσα με την έναρξη της παροχής όπως αναφέρεται στην ενότητα «χρόνος καταχώρισης» της παραγράφου 23 του άρθρου 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου με εξαίρεση τις πληροφορίες εκείνες που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. καταχωρούντο σε διαφορετικό χρόνο της έναρξης της παροχής, οι οποίες μπορεί να συνεχίσουν να καταχωρούνται στον οριζόμενο με τις προϊσχύουσες διατάξεις χρόνο. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα «λοιπά δεδομένα»(π.χ. φάρμακα κλπ. που καταχωρούνται από τις κλινικές μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας).

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι οδηγίες και το αναφερόμενο υπόδειγμα στην εγκύκλιο ΥΠΕΕ 105061/27.5.2004, συνεχίζουν να ισχύουν. Έτσι όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου, προβλέπονται τα εξής:
Βιβλίο Πελατών (Κέντρων Αισθητικής και Γυμναστηρίων) ('Αρθρο 10 § 5ε)
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων

2. Χρόνος ενημέρωσης
Μόλις αρχίσει η παροχή υπηρεσίας
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο πελατών για κάθε μια επίσκεψη καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη
Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας
Η χρονολογία επίσκεψής του
Ο αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών όταν αυτή εκδοθεί.
Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη
Το συμφωνούμενο ποσό
Η χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας
4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Πελατών
 

Χρονολογία επίσκεψης Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πελάτη Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Αριθμός και αξία Α.Π.Υ. Συμπληρώνονται επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας
Συμφωνούμενο ποσό Διάρκεια παροχής υπηρεσίας
'Εναρξη Λήξη
5.5.02 Γεωργίου Αθαν. Τήνου 10, Κυψέλη Περιποίηση προσώπου 57/5.5.0250 ευρώ      
  Σπυροπούλου Β., Λ.Μεσογείων 120, Χολαργός Αποτρίχωση   300 ευρώ 20.8.02 30.9.02

Η ομάδα της AST BOOKS.