Ερώτηση

363ΑΑ. Μία προϋπόθεση για την απαλλαγή θεώρησης βάσει της ΠΟΛ.1083 είναι για επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν  αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Aκαθάριστα έσοδα όπως αυτά λαμβάνονται  υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία  βιβλίων του K.B.Σ., άνω των εννιακοσίων  χιλιάδων (900.000) ευρώ. 2. Mέσο όρο προσωπικού δέκα (10) άτομα και  άνω. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος όρος  προσωπικού είναι 9,60 ισχύει η  στρογγυλοποίηση προς τα πάνω (δηλαδή στο  10).

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το έγγραφο 1036890/Δ15Β/27.2.2013, ισχύουν τα εξής:

Με την από 22.2.2013 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας, εφαρμοζομένων των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1055264/491/0015/ΠΟΛ.1061/1.7.2004 ΑΥΟΟ, απαλλάσσεται από τη σήμανση των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης επί των ιδιόκτητων οχημάτων σας, ενώ κατόπιν σχετικής αίτησής σας, σας επιτρεπόταν η κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των ως άνω εκδιδομένων στοιχείων με σχετική απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ, η οποία ωστόσο παύει να ισχύει από 1.1.2013. Επιπλέον, μας γνωρίζετε ότι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχατε ακαθάριστα έσοδα 1.319.310,42 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού 9,7 άτομα και ρωτάτε εάν μπορείτε να εκδίδετε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία σας επί του αυτοκινήτου, που απαλλάσσονται της σήμανσης, χωρίς θεώρηση εφαρμοζομένων των διατάξεων της περ. β3 της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ΑΥΟΟ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1055264/491/0015/ΠΟΛ.1061/1.7.2004 ΑΥΟΟ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ των στοιχείων που εκδίδονται μηχανογραφικά εκτός εγκατάστασης επί οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ΚΦΑΣ (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012) και της υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ΑΥΟΟ.
2. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1061911/438/0015/ΠΟΛ.1198/23.7.2002 ΕΥΟΟ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29.5.2002 ΑΥΟΟ (η οποία κωδικοποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ΑΥΟΟ), διευκρινίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του ορίου ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου προσωπικού, βάσει των οποίων κρίνεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των επιμέρους περιπτώσεων που ορίζει η υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ΑΥΟΟ.
3. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας σας ανήλθε σε 9,7 άτομα, παρεχόμενης της δυνατότητας στρογγυλοποίησης του αριθμού αυτού στην πλησιέστερη μονάδα, δηλαδή με μέσο όρο προσωπικού 10 ατόμων και ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ, πληρείτε τις προϋποθέσεις της περ. β3 της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ΑΥΟΟ και μπορείτε να εκδίδετε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία επί των οχημάτων σας (που απαλλάσσονται από τη σήμανση με βάση την εξαίρεση που καθιέρωσε η υπ’ αριθ. 1055264/491/0015/ΠΟΛ.1061/1.7.2004 ΑΥΟΟ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει), για τα οποία υποχρεούστε σε θεώρηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 του ΚΦΑΣ, αθεώρητα με την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2003».
Σημειώνεται τέλος, ότι η ισχύς της απόφασης του προϊσταμένου ΔΟΥ με την οποία σας είχε επιτραπεί η κατά διάφορο τρόπο θεώρηση των στοιχείων σας, παύει από 1.1.2013, παρατεινόμενης της προθεσμίας με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1004/4.1.2013 έως την 28.2.2013.

Σύμφωνα με όλα τα η εταιρία σας πληρεί της προϋποθέσεις της  υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 ΑΥΟΟ .

Η ομάδα της AST BOOKS.