Ερώτηση

676 - 115. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου απαντήσετε το εξής.

Επιτηδευματίας ο οποίος έκανε έναρξη μονωτικά υλικά – μονώσεις - υδρορροές, θα εμπορεύεται χονδρικώς και λιανικώς από το κατάστημα του, οπότε η ύπαρξη ΦΤΜ είναι δεδομένη.

Εκτός καταστήματος όπου θα έχει και τα περαστικα (παροχή υπηρεσίας) θα εκδίδει τιμολόγιο για πωλήσεις υλικών και ΤΠΥ για παροχές αθεώρητα προς μη ιδιώτες.
Τι θα εκδίδει αντίστοιχα προς ιδιώτες;

Μπορεί να κόψει από φτμ εκτός καταστήματος; Ευχαριστώ

 

Απάντηση

Για συναλλαγές στην έδρα της επιχείρησης – κατάστημα.

Για την συναλλαγή του με άλλους υπόχρεους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και συγκεκριμένα στο άρθρο 6, παράγραφος 1 , ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.  εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο , ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους.Το Τιμολόγιο εκδίδεται αθεώρητο και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988.

Επιπλέον, τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).

Συνεπώς, για την συναλλαγή του με άλλους υπόχρεους από την έδρα της επιχείρησής του ο επιτηδευματίας εκδίδει Τιμολόγιο αθεώρητο.

Για την συναλλαγή του με ιδιώτες βάσει των διατάξεων του ΚΦΑΣ ( αναφέρονται ακολούθως ) είναι υποχρεωμένος στην έκδοση θεωρημένων  ΑΛΣ μέσω ΦΤΜ ή ΦΗΜ.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

 

Περαιτέρω, με το έγγραφο Δ15Β 1047047 ΕΞ 14.3.2013, διευκρινήστηκε ότι :

“Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα της μη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση Α.Λ.Π., μεταξύ άλλων και στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματίες) ξυλουργούς, για τα είδη που κατασκευάζουν και τοποθετούν στους χώρους των πελατών τους, ενώ διευκρινίστηκε ότι για πωλήσεις από την επαγγελματική εγκατάσταση (χωρίς να υπάρχει επί παραδείγματι εγκατάσταση-τοποθέτηση ντουλαπών, κουφωμάτων κ.λπ.) υποχρεούνται σε χρήση Φ.Τ.Μ.

Εν όψει των ανωτέρω εάν στην περίπτωση σας μπορείτε να εκδίδετε ΑΛΠ με χρήση Φ.Τ.Μ. και για τις κατασκευές σας που τοποθετείτε στους χώρους των πελατών σας, κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται δεδομένου ότι η μη υποχρέωση χρήσης της από τους ξυλουργούς για τον ως άνω λόγο είναι παροχή δυνατότητας κι όχι υποχρέωση.

Η ομάδα της AST BOOKS.