Ερώτηση

95ΑΑ    Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων (ατομική επιχείρηση) ενδιαφέρεται να εκμίσθωση αυτοκίνητα σε Ιταλούς τεχνικούς που εργάζονται στη χώρα μας για λογαριασμό ιταλικής εταιρείας. Μπορούμε να εκδώσουμε ΑΠΥ χωρίς ΦΠΑ στην επωνυμία της Ιταλικής εταιρείας ή πρέπει να χρεώσουμε ΦΠΑ;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 (Τόπος παροχής υπηρεσιών) παρ.12 του Νόμου 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.):

«Μίσθωση μεταφορικών μέσων.

Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.»

 

Επιπλέον, στην Π.4336/3162/10/1987 αναλύονται τα εξής:

 

«γ. Συνδυασμός κριτηρίων, τόπου εγκατάστασης του προσώπου που παρέχει την υπηρεσία στην Ελλάδα και τόπου χρήσης του αγαθού στην Ελλάδα.
Ο Συνδυασμός των κριτηρίων αυτών εφαρμόζεται στις υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 12, παρ. 2, περ. δ'. (άρθρο 14 παρ. 12 του ν.2859/2000).  Η σχετική ρύθμιση για την οποία γίνεται λόγος κατωτέρω, καλύπτει κάθε μορφής μεταφορικά μέσα όπως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, τροχόσπιτα, σιδηροδρόμους και βαγόνια αυτών κάθε είδους, τροχιοδρόμους, πλωτά μέσα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, ανεμοπλάνα κ.λπ. Στην κατηγορία των μεταφορικών μέσων περιλαμβάνονται επίσης οι πλατφόρμες και τα εμπορευματοκιβώτια.
Για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής των υπηρεσιών μίσθωσης των μεταφορικών μέσων, λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό δύο κριτήρια, του τόπου εγκατάστασης του εκμισθωτή και του τόπου στον οποίο γίνεται χρήση των μεταφορικών μέσων. Έτσι αν π.χ. ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης εκμισθώνεται από επιχείρηση που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς της στο εσωτερικό της χώρας, τότε τόπος παροχής της υπηρεσίας μίσθωσης είναι η Ελλάδα εφόσον ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο οπουδήποτε στον Ελληνικό χώρο ή ακόμη και σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αν ο εκμισθωτής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τότε τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα, μόνο εφόσον και κατά το μέρος που ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο στο εσωτερικό της χώρας.»

Έχοντας διευκρινίσει ότι ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι το εσωτερικό της χώρας (όπως προκύπτει από τα παραπάνω) ανατρέχουμε στις απαλλαγές Φ.Π.Α. για το εσωτερικό της χώρας και συγκεκριμένα το άρθρο 22 (δεν παρατίθεται λόγω μεγάλου μεγέθους) του ίδιου νόμου όπου διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

Επιπλέον, παραθέτουμε και το άρθρο 35 (Υπόχρεοι στο φόρο) το οποίο αναφέρει:

«Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική από¬κτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: α) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στον φόρο, για τις ενεργούμενες από αυ¬τόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.»

Επομένως, η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων θα χρεώσει κανονικά Φ.Π.Α. την ιταλική εταιρεία αφού τα αυτοκίνητα θα διατεθούν εντός της χώρας.