Ερώτηση

92ΑΑ   1. Νοικιάζουμε ένα κατάστημα μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό εκτός από το ενοίκιο περιλαμβάνεται και ο όρος ότι θα διατεθούν και 4 αυτοκίνητα δωρεάν για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

2. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συναφθεί με γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων και ένα πρακτορείο υπάρχει ο εξής όρος. Σε κάθε υπάλληλο του πρακτορείου που διενεργεί πωλήσεις παραχωρείται ένα αυτοκίνητο δωρεάν εάν υπερβεί τις 12000 ευρώ σε πωλήσεις διαφορετικά θα πληρώσει 300 ευρώ ανά μήνα για τη χρήση του αυτοκινήτου. Μπορούμε να εκδώσουμε ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ; Πώς μπορούμε να  αντιμετωπίσουμε τις πιο πάνω περιπτώσεις ;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με όσα μας περιγράφετε στο πρώτο ερώτημα σας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για περίπτωση ανταλλαγής εμπορευμάτων/υπηρεσιών. Έτσι σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 573 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι «Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί.».

Περαιτέρω, σύμφωνα την παρ. 12.2.1. της εγκυκλίου 3/24.11.1992, ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς ο καθένας από τους συμβαλλόμενους θεωρείται για το παρεχόμενο από αυτόν αγαθό ως πωλητής και για το λαμβανόμενο ως αγοραστής.

 

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο 19 του ν. 2859/2000 ισχύει ότι:

Κατ' εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται

γ) για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους.

Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.

Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.

 

Τέλος, σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να κόψετε κανονικά τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών όπου θα χρεώσετε την κανονική αξία της ενοικίασης των Ι.Χ. που παραχωρείτε στο ξενοδοχείο χρεώνοντας και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ενώ με βάση τον ν. 2859/2000 μπορείτε να κόψετε απόδειξη αυτοπαράδοσης για τα ΙΧ που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι του πρακτορείου, σε περίπτωση που εκπληρωθεί ο όρος των 12.000 ευρώ σε πωλήσεις και χρειαστεί να μην χρεώσετε αυτή τη συναλλαγή, δεν θα υπάρχει περίπτωση να κόψετε πιστωτικό τιμολόγιου στον ευατό σας. Έτσι αυτό που μπορείτε να κάνετε στην περίπτωσή σας είναι να κάνετε έκπτωση ανάλογα με τον τζίρο που σας κάνει ο πελάτης σας, για την οποία ισχύουν τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΒΣ, ισχύουν τα παρακάτω:

Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α, οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000, προβλέπεται ότι:

Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αφού καταθέσετε το ιδιωτικό συμφωνητικό στη Δ.Ο.Υ. σας, μπορείτε να κόψετε πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης αν φτάσετε στα όρια του επιθυμητού τζίρου.