ΠΟΛ.1066/15.5.2009

Χορήγηση φωτοαντιγράφων των Εντύπων Ε1 και Ε9 «πτωχού» στο σύνδικο της πτώχευσης

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της ΔΟΥ και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του ίδιου νόμου, όπως τέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν.3522/2006 σε αντικατάσταση της προηγούμενης περ. α’ αυτής της παραγράφου και ισχύει σύμφωνα με την περ. ιγ’ του άρθρου 39 αυτού του νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 22.12.2006 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στην περίπτωση πτώχευσης είναι ο σύνδικος της πτώχευσης.
3. Άλλωστε, από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα προκύπτει ότι από την κήρυξη της πτώχευσης ο οφειλέτης (πτωχός), στερείται αυτοδικαίως τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας του, την οποία ασκεί ο σύνδικος.
4. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.3522/2006 είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων των Εντύπων Ε1 και Ε9 του πτωχού στον σύνδικο της πτώχευσης, λόγω της υποχρέωσης του τελευταίου για υποβολή δήλωσης στο όνομα του πτωχού.
Κάθε διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 Η Γενική Διευθύντρια

Μαρία Γυφτάκη