ΠΟΛ.1067/20.5.2009

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τo έτος 2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000):
α) Της παρ. 1 του άρθρου 38.
β) Του άρθρου 40.
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 59.
δ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περ. β, γ, γστ, γι, δ και στ) του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ – ΦΕΚ 84/Α’).
3. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Τις απόψεις των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 1013654/971/169/Β0014/ΠΟΛ.1019/5.2.2007 ΑΥΟΟ ισχύουν και για το έτος 2009.
2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας